Koagüle Suni Deri Eşyası İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

8 Nisan 2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) ile yerli üreticiler Depar Deri Plastik San. ve Tic. A.Ş. ve Doğuş Suni Deri Kösele San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ve Flokser Tekstil San. ve Tic. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 ve 3921.13 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “koagüle suni deri” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Soruşturma konusu ürünler, “koagüle suni deri” olarak da bilinen 5603.14 GTİP’i altında yer alan “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış mensucat” ve 3921.13 GTİP’i altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünlerdir.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5603.14 GTİP’i altında sınıflandırılan başvuru konusu ürüne yönelik, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile 1,9 ABD Doları/kg değerinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.12/4/2015 tarihli ve 29324 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9) ile tamamlanan NGGS sonucunda yürürlükte olan dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edilmiştir. 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcut önlemin kapsamı 3921.13 GTİP altında yer alan “Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen deri taklitleri” tanımlı ürünleri de kapsayacak şekilde değiştirilerek uygulamaya devam edilmiştir.

Nihai gözden geçirme soruşturması açılmasının gerekçesinin uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Soruşturma açılmasına müteakip soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılara, soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur. Bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili bilgilere Bakanlığın “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Soruşturmalar” sekmelerini takip ederek soruşturmaya dair ilgili başlıktan ulaşabilmektedirler.

Meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde (08.04.2020) başlamış kabul edilmektedir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde (08.04.2020) yürürlüğe girmektedir.