2021 Yılı Gelir Vergisi Rakamları Belirlendi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarlar 29 Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Gelir vergisi uygulamasında dikkate alınacak maktu had ve tutarların belirlenmesi konusunda Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmamış ve söz konusu had ve tutarlar yeniden değerleme oranında artmıştır. 2021 yılında uygulanacak had ve tutarlar 29 Aralık 2020 tarihli (mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanan 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Aşağıda yaygın olarak kullanılacak bazı tutarlara yer verilmiştir. Diğer tutarlara ise bülten sonundaki linkte yer alan tebliğden ulaşılabilir.

1. Gelir Vergisi Tarifesi

2021 yılı gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Gelir DilimleriVergi Oranı (%)
24.000 TL’ye kadar15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası40

2. Kira geliri istisna tutarı

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında elde edilecek konut kira gelirlerinin 7.000 lirası gelir vergisinden müstesnadır.

3. Çalışanlara yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 25 liradır.

4. Çalışanlara işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlerde istisna sınırı

05.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Kanun’la, işverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması ve buna ilişkin ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini şeklinde yapılması halinde, bu tutarın da gelir vergisinden istisna olması hükme bağlanmıştır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile hizmet erbabına ulaşım bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilecektir. Bu düzenleme 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İstisna tutarı olan 10 TL, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesi çerçevesinde yeniden değerleme oranında artmış ve 2020 yılı için 12 TL, 2021 yılı için de 13 TL olmuştur. 2021 yılı istisna tutarı 311 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle duyurulmuştur.

5. Binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider yazılmasında sınır

05.12.2019 tarih ve 7194 sayılı Kanun’la, faaliyetleri binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere;

 • Binek otomobillerine ilişkin giderlerin, ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilecek kısmı, gider toplamının %70’i ile sınırlandırılmış, (Gider tutarının %30’u kanunen kabul edilmeyen gider)
 • Kiralanan binek otomobillerinin her birine ilişkin kira giderlerinin ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınabilecek tutarı aylık 5.500 lirayla sınırlandırılmış (5.500 lirayı geçen tutar kanunen kabul edilmeyen gider)
 • Binek otomobillerinin iktisabında ödenen özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının gider kaydedilebilecek kısmı 115.000 lirayla sınırlandırılmış (115.000 lirayı geçen tutar kanunen kabul edilmeyen gider)
 • Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 lirayı, bu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 lirayı aşan otomobillerin, ticari ve mesleki kazancın tespitinde dikkate alınacak toplam amortisman tutarı, bu tutarların amortisman tutarıyla sınırlandırılmıştır. (135.000 veya 250.000 lirayı geçen tutarların amortismanı kanunen kabul edilmeyen gider.)

Bu düzenlemeler 01.01.2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen tutarlardan kira bedeline ilişkin tutar yasal düzenleme gereği 2020 yılında da aynen uygulanmış, diğer tutarlar ise Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123. maddesi çerçevesinde yeniden değerleme oranında artmıştır. Söz konusu tutarlar, 2021 yılında uygulanmak üzere yeniden değerleme oranında artmış olup, 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında;

 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 68. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek aylık kira bedeli 6.000 TL,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile 68. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000 TL,
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi ile 68. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 320.000 TL,

olarak uygulanacaktır.

6. Engellilik indirimi tutarları

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında uygulanacak engellilik indirimi tutarları aşağıdaki gibidir:

 • Birinci derece engelliler için 1.500 TL
 • İkinci derece engelliler için 860 TL
 • Üçüncü derece engelliler için 380 TL

7. Taşınmaz alım satım kazançlarında istisna

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, 2021 yılında taşınmaz mal satışından elde edilen değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 19.000 lira olarak açıklanmıştır.

8. Bazı gelirler için beyan sınırı

313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında elde edilen, vergi kesintisine tabi tutulmamış veya istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2.800 liradır.

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarları Belirlendi

1 Ocak 2021 sonrasında uygulanacak memur maaş katsayısının değişmesine bağlı olarak, bu tarihten sonra uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ve vergiden müstesna çocuk zammı tutarları da değişmiştir.

Bu dönemde uygulanacak kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 7.638,96 liradır.

1. Kıdem Tazminatı Tavanı

01.09.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2021 tarihli Genelgesiyle açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde, 01.01.2021 – 30.06.2021 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 7.638,96 TL’dir.

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanunu’na tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:
1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
4. Taban Aylık Göstergesi   X Taban Aylık Katsayısı
5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x %215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)
Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
VERİLER
Aylık Göstergesi 1.500
Ek Göstergesi8.000
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi500
Taban Aylığı Göstergesi1.000
Aylık Katsayısı0,165786
Taban Aylık Katsayısı2,594917
 HESAPLAMA
1.500 x Aylık katsayısı248,679
8.000 x Aylık katsayısı1.326,288
500 x Aylık katsayısı82,893
1.000 x Taban aylık katsayısı2.594,917
9.500 x Aylık katsayısı x 2,153.386,17905
TOPLAM7.638,96 TL

2. Vergiden Müstesna Çocuk Zammı Tutarı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (4) numaralı bendinde yer alan düzenlemeyle;

 • Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının gelir vergisinden müstesna olması,
 • Bu zamların, devletçe verilen miktarları aştığı takdirde, fazlasının vergiye tabi tutulması,

öngörülmüştür.

Devletçe verilen çocuk zammı Devlet Memurları Kanunu’nun “Aile yardımı ödeneği” başlıklı 202. maddesinde aile yardımı adı altında düzenlenmiş olup, bu maddede, yardımın çocuklardan her biri için 250 gösterge rakamının (72. ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinde ödeneceği hükme bağlanmıştır.

Bu düzenlemelere göre, Devlet memurlarına, belirlenen memur maaş katsayısıyla;

 • 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500,
 • Diğer çocuklar için ise 250,

gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna olmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 06.01.2021 tarihli Genelgesiyle, 01.01.2021-30.06.2021 döneminde uygulanacak memur maaş katsayısı 0,165786 olarak belirlenmiştir. Bu veri çerçevesinde 2021 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

 Hesap şekliTutar (TL)
0-6 yaş grubu için500 x Aylık katsayı82,89 TL
Diğer çocuklar için250 x Aylık katsayı41,45 TL