ÜYELERİMİZ

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED)

Türkiye’de açıkhava ve endüstriyel reklam sektörünün tek temsilcisi olan ARED, 2000 yılında kurulmuştur. ARED, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak, açıkhava ve endüstriyel reklamcıları bir çatı altında toplamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, dünyada hızlı bir şekilde gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek sektörün dünya standartlarını yakalamasına katkı sağlamak, endüstriyel reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yurt dışında temsil etmek ve sektörün sorunlarına çözümler bulmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

ARED’in misyonu “Türkiye’de açıkhava ve endüstriyel reklamcılığı bilinçlendirilmiş ve mesleki standartları belirlenmiş saygın bir sektör haline getirmek”, vizyonu ise “Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet veren, üyeleri arasında iletişimi ve dayanışmayı sağlamış, sektörel temsilcilik unvanını ve kurumsal kimliği kazanmış bir organizasyon olmaktır”. ARED, global basım işleri federasyonu FESPA ile ortak olarak Avrasya bölgesinde baskı dünyasının en büyük fuarı olan FESPA Eurasia’yı 2013 yılından bu yana düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Şahin ACAR’dır.  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş İnsanları Derneği (AİMSAD)

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş İnsanları Derneği (AİMSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

İlk kuruluş adımları Bursalı ağaç işleme makine ve yan sanayisi iş insanları tarafından, temelleri de Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarının yapılanmaları örnek alınarak atılan AİMSAD’ın misyonu, ağaç işleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilciliği konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak; üyelerinin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalışma ve teşebbüslerde bulunmak; Türkiye’de ve dünyada ağaç işleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını geliştirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmet TOKTAŞ’dır.

 

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT)

AKT, Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini, Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirme ve kamu nezdinde sektörü temsil etmek ve fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Üyeleri İnşaat, Endüstriyel Tesisler, Gemi İnşa Sanayii, Enerji-Petrokimya Sanayii ve benzeri sektörlere hizmet vererek Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje ve yatırımlarda hizmet ithalinin önüne geçilmiş olup hizmet ihraç eder duruma gelmiştir. Üye firmaları küresel rekabet şartlarına uyum sağlamak için maliyet proseslerini geliştirmektedir.

AKT’nin en önemli stratejisi sektörümüzün karşılaştığı sorunları belirli platformlara taşımak, sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz önerilerimizi ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve sektörümüzün AB’ye uyum süreci içinde gelişmesine katkıda bulunmaktır. AKT ESTA-European Association of Abnormal Road Transport and Cranes Rental Industry üyesi olup AB’deki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ALTUNKUM’dur.

 

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD)

             

1972 yılında kurulan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayii’ nin öncü ve yenilikçi girişimcilerini dayanışma temelinde bir araya getiren; onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

AYSAD; üyeleri arasında iş birliği ve dayanışma sağlamayı, üyelerinin ve sektörün uluslararası ilişkilerini geliştirmeyi, ülke ve sektör sorunlarında öncü, yönlendirici, çözüm üretmeyi, uluslararası platformlarda Türkiye adına sektörel çalışmalar yapmayı ve AB ile uyum sürecini tamamlamış, bürokrasiyi en aza indirmiş bir Türkiye hedefi doğrultusunda öncülük etmeyi kendisine vizyon benimsemiştir.

AYSAD, asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve bunlarla ilgili aksamın daha emniyetli ve kaliteli olarak piyasaya arz edilmesi için çalışmalar yapar. Bu çerçevede; Resmi Kurumlarla işbirliği içinde olur, onlara bilgi desteği verir, çalışmalara katılır. Mevzuatta oluşan gelişmeleri tüketicilere ve diğer sivil toplum kuruluşlarına duyurmak için çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı Sefa TARGIT’tır.

 

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)

              

KOTEDER ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmak amacıyla 2002 yılında Sn. Yusuf Ziya TOPRAK başkanlığında 10 kurucu üye tarafından kurulmuştur.

Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi modelinde temel yapı taşının halka açık anonim ortaklıklar olduğu görüşünün kamu oyunda ve ilgili merciler nezdinde benimsetilmesi, ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilmesi ve üniversitelerle iş birliği yapılarak; genel olarak sermaye piyasaları ve özellikle halka arzlar konusunda konferanslar, paneller düzenlenmesi ve böylece, geleceğin bürokrat ve iş insanlarının bu piyasaya olan ilgilerinin artırılması gibi amaçları da benimsemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Nalan ERKARAKAŞ’tır.             

 

Cam Filmi Distribütörleri ve İthalatçıları Derneği (CFD)

Cam Filmi Distribütörleri ve İthalatçıları Derneği (CFD), 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Cam filmi alanında faaliyet gösteren distribütörler, ithalatçılar, pazarlamacılar, uygulayıcılar ve kullanıcıların haklarının korunması ve bu kişilerin resmi ve ticari platformlarda sektörel temsili, cam filmi konusunda eğitim verilerek sektörde kaliteli uygulamaların teşvik edilmesi ve sektördeki kişi ve kuruluşların bilinçlendirilmesi, cam filmi sektörüne yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütülerek sektörün gelişmesine katkıda bulunulması, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş birliği kurulmak suretiyle Türkiye’deki cam filmi sektörünün yerel ve global çerçevede gelişiminin desteklenmesi, toplumda güvenli, sürdürülebilir ve çağdaş yapı bilincini geliştirmek, etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek, sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek, sektörü yurt içi ve yurt dışında temsil etmek, üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmak derneğin amaçları arasındadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Güven OZUT’tur.

 

Çeviri İşletmeleri Derneği (ÇİD)

                                                               

Çeviri İşletmeleri Derneği (ÇİD), 2007 yılında Türkiye’de çeviri sektörünün gelişmesine ve çeviri hizmet sağlayıcılarının güçlenmesine yol açacak çalışmaları ve düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörün önde gelen işletmeleri tarafından kurulmuştur.

Derneğin hedefleri arasında Türkiye’deki çeviri işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak kurumsal yapıyı kurmak ve sağlanacak uzlaşma ile sektör düzenleyici standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, çeviri işletmelerinde mesleki kurallar ve iş prensipleri geliştirerek ortak bir mesleki anlayışın yerleşmesini sağlamak, çeviri işletmelerinin kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmesini sağlamak ve fikri mülkiyet ve diğer yasaların hazırlanmasında etkin taraf olmaya gayret etmek yer alır.

Yönetim Kurulu Başkanı Talat YAZICI’dır.                                                                     

                                          

Daha İyi Yargı Derneği

Daha İyi Yargı Derneği, Türk yargısının sorunlarını tespit etmek, sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan siyaseten tarafsız bir sivil toplum düşünce kuruluşudur. Hukukun üstünlüğünü Yargı’nın ilerletilmesi yoluyla gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütür. Bu çalışmaları yaparken yargıyla ilintili tüm paydaşlarla bir araya gelip mutabakat aranmasını önceliklendirir ve üzerinde uzlaşılan önerilerin de hayata geçirilmesi için çaba gösterir.

İlk olarak 2012 yılında davalarda delil ve gerçeklerin tam ve doğru ifşası ve ibrazı yolu ile dürüst davranış ilkesini hayata geçirmek amacıyla Av. Mehmet Gün önderliğinde yola çıkan Daha İyi Yargı Hareketi, çalışmaların kapsamını büyütmek ve kurumlaşmak istek ve amacı sonucunda Kasım 2014 tarihinde “Daha İyi Yargı Derneği” adıyla dernek statüsü edinmiştir.

Daha İyi Yargı Derneği’nin Türk Yargısı için en kritik önerisi yargılamalarda gerçek ve delillerin tam ve doğru ifşası ve ibrazı önerisidir. Çalışmalarının en kapsamlısı ise kurucu başkanı Av. Mehmet Gün’ün kaleme aldığı “Türkiye’nin Orta Demokrasi Sorunları ve Çözüm Yolu: Yargı, Hesapverirlik ve Temsilde Adalet” kitabıdır. Bu kitabın yönetici özeti TÜRKONFED tarafından “Orta Gelir ve Orta Demokrasi Tuzakları” ismiyle politika belgesi olarak kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu ve Kurucu Başkanı Av. Mehmet GÜN’dür.

         

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD)       

                                

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD); proje ve tasarım, malzeme kalitesi, uygulama ve kontrol ve denetim alanlarında uğraş veren bir kuruluştur. Dernek bünyesinde, mesleki çalışmaları geliştirecek ve etkinliği artıracak arayışları yaygın bir düzeyde sürdüren ETMD sektörde etik oluşturma görevini üstlenir. Üretim standartlarının geliştirilmesi ihtiyacını karşılama, standartları uluslararası normlarla uyumlu hale getirme ve ayrıca “standartlar üretilmesi” için çalışmalar yapmakta olan dernek, kontrol ve denetim mekanizmasını her alanda kurma ve ödünsüz çalıştırma amacı güder.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU’dur.                                                                                                                                                 

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD)

                                                                                                                                           

TUSİD, endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren bir ekonomik sektör örgütüdür. 1991 yılında kurulan dernek, sektörünün ilk ve tek kuruluşudur. İşkollarının önde gelen tüm firmalarını çatısı altında toplamıştır.

Derneğin üye yapısının bel kemiğini endüstriyel mutfak ve çamaşırhane konusunda faaliyet gösteren firmalar oluşturmakla birlikte, ağırlama konaklama sektörüne mal ve hizmet veren çok sayıda kuruluş da örgüt bünyesinde yer almaktadır.

TUSİD, üyeleri arasında mesleki, teknolojik ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve söz konusu alanlarda standartları yükseltmek için çalışmalar sürdürmektedir.  Derneğin yaklaşık 145’den fazla firmayı temsilen 260’a yakın üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü KAPLANGI’dır.         

                          

Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

TEİD, iş etiğinin Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesini sağlama hedefiyle ülkemizin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 yılının Mayıs ayında kurulmuştur. Amacı, üyelerine iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmek, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir. 11 kurucu üye ile faaliyete geçen Etik ve İtibar Derneği (TEİD)’in bugün itibariyle kurumsal üye sayısı 150’yi aşmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aslı ERTEKİN’dir.

 

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)

GYİAD, genç iş insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalışmalar yapan, yaratıcı girişimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür.

GYİAD, 1986 yılında genç iş insanları ve yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

GYİAD, toplum üzerinde genç iş insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalışmalar yapan, yaratıcı girişimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür. GYİAD, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, üyeler arası ticari ilişki ve iş birliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve sektörle sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı İrem PEHLİVANOĞLU GÜRKAŞ’dır.                               

Habitat Derneği

Habitat Derneği (Habitat) dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde, toplumsal kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

1995 yılında Kopenhag Sosyal Kalkınma Zirvesi ve 1996 yılında Birleşmiş Milletler Habitat II Zirvesi için bir araya gelen gençler tarafından 1997 yılında kurulan Habitat’ın misyonu, dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmaktı.1997 yılından bu yana Habitat, Türkiye’nin 81 ilinde binlerce gönüllüsüyle din, dil, ırk, siyasi görüş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, toplumun tüm kesimlerine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Dezavantajlı grupların kendilerini gerçekleştirebilmeleri için çağın gerektirdiği dijital becerilerle donanması, fırsatlara erişiminin sağlanması, karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi, toplumsal ve çevresel duyarlılıklarının artırılması konularında çalışmalar yürüten Habitat, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklemektedir. Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurmaktadır. Beceri geliştirme, girişimcilik ve nitelikli iş gücünün yetişmesine yönelik programlar hayata geçiren Habitat, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları gibi birçok mekanizmanın oluşmasını desteklemiştir. Ayrıca, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilmek adına 178 ülkede aktif olarak faaliyet gösteren Global Girişimcilik Ağı’nın (GEN Global) bir parçası olan GEN Türkiye’ye öncülük etmekte ve GEN Türkiye idari yönetimini üstlenmektedir.

Gücünü Türkiye’nin dört bir yanındaki gönüllülerin pozitif enerjisi ile uluslararası bilgi birikiminden alan Habitat, girişimcilik, dijital dönüşüm, kapsayıcılık ve sürdürülebilir büyüme alanlarındaki çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda Türkiye’nin içinde bulunduğu geniş bir coğrafi bölgede çalışmalarını yaygınlaştırmaktadır. Anadolu’da 14 farklı ilde hayata geçirdiği Yerel Hublar (Topluluk Merkezleri) ile Habitat, sınırları aşmaya hazır toplulukların küresel pazarlara ulaşması için yerel işletmeler ve KOBİ’lerin faydalanacağı bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapmaktadır. Toplumun ve ekonominin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya odaklanan çalışmalarıyla Habitat, aynı zamanda farklı toplulukların ve girişimcilerin bir araya gelebileceği fiziksel bir alan sunmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sezai HAZIR’dır.

                                                                                                                                   

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER)

                                   

HUBUBAT TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ (HUBUDER) hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

Hubuder’in amacı; demokrasi, hür teşebbüs, fikir ve inanç özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmak suretiyle üyeleri arasında dayanışmayı teşvik etmek ve serbest ticarete yönelik engellerin kaldırılması için girişimlerde bulunarak hububat ticaretindeki potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede sektörün uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün artırılması için çalışmalarda bulunur, kamu ve özel sektör arasındaki eş güdümü sağlar, kamuoyu ve resmi kuruluşlar nezdinde sektörü temsil eder, tahıl ticaretini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve ilgili mercilere duyurur, üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, ortak etik kurallar ve kontratlar oluşturulması için faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem EREN’dir.     

                                      

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD)         

                                             

2009 yılında kurulan İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD); kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak ve inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak; bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, kadının inşaat sektöründeki varlığını güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak; mimar, inşaat mühendisi, iç mimar  gibi inşaat sektörüne hizmet sağlayan her türlü mesleğe mensup kadınların kişisel ve mesleki alanda gelişimlerine destek sağlamak ve nitelikli kadın çalışanların sektörde varlıklarının artırılması ve şartlarını geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Can EKŞİ’dir.     

 

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD)

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) 2017 yılında kurulmuş olup merkezi Ankara’dadır.

İskele Kalıp Sanayicileri Derneği (İKSD) ülkemizin kalkınması, uluslararası pazarlardaki rekabet gücümüzün ve ihracatımızın arttırılması, sektörün sorunları, çözümleri ve sektörel iş birlikleri konusunda çalışmalar yürütmeyi hedeflemektedir. Amaçları doğrultusunda; Bakanlıklar, resmi ve özel kurumlar, TSE, Odalar ve Borsalar, İhracatçı Birlikleri, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlarla beraber çalışan, kâr amacı gütmeyen bağımsız sivil toplum kuruluşudur. İKSD; İskele ve Kalıp sektörünün önde gelen firmaları tarafından temsil edilmektedir. Üye firmaların tümü; standartlar doğrultusunda üretim yapan gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte önemli konut, baraj, ticari bina, havaalanı, hastane, yol, metro, endüstriyel projeler vb. inşaatlarında proje, danışmanlık, malzeme satışı, kiralama ve satış sonrası destek hizmeti vermektedirler.

Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay TÜFEKÇİ’dir.

                             

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA)      

                                            

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA); hakem, taraf vekili, bilirkişi ve sair sıfatlarla tahkim alanında faaliyet gösteren avukatlık bürolarını, hukukçuları, avukatları, akademisyenleri, bilirkişileri ve sektör uzmanlarını çatısı altında bir araya getiren, ihtisas derneği niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur.

İSTA, Türkiye’de tahkimin yüksek etik değerlerde, daha adil, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, İSTA; uyuşmazlıkların çözümünde tahkimin ve tahkimde de başta İSTAÇ olmak üzere İstanbul’daki tahkim kurumlarının tercih edilmesi için çalışmalar yapmakta, ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini özendirerek, mahkemelerdeki ticari dava iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet GÜN’dür.                                                                          

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), 1993 yılında, gelişen Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) bünyesinde 40 üye firma bulunmaktadır.

MEYED tarım, gıda sanayi, sağlık gibi konulardaki paydaşları, konusunda uzman akademisyenler ile sektörün profesyonellerini bir araya getirdiği ilk günden bu yana, sektörün sorunlarına ortak çözümler sunmak ve endüstrinin gelişmesi için katkı sağlamaktadır.

Sektördeki meyve suyu üreticisi firmalarının tümü ile ambalaj ve ham madde sağlayıcı firmaları da bünyesinde buluşturan MEYED, 1997 yılından bu yana Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) ve 2005 yılından bu yana Avrupa Meyve Suyu Birliği’nin (AIJN) üyesidir. MEYED aynı zamanda dürüst rekabeti ve kalite kontrolü sağlamak amacıyla Avrupa Meyve Suyu Sektöründe Kar Amacı Gütmeyen Endüstriyel Öz Denetim Kuruluşu olan SGF (Sure-Global-Fair ) ve bağımsız akredite laboratuvarlar ile iş birliği içinde çalışmakta, ortak projeler yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ozan DİREN’dir.           

                                  

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)      

                                       

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Türkiye’ de kara taşıtları sahipliğini artırarak sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak gibi bir vizyonu; üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin 2019 yılı itibariyle 47 tane uluslararası markayı temsil eden 29 üyesi bulunmaktadır. Dernek, ihtisas kuruluşu olarak kurumsal kimliğini pekiştirmek, otomotiv fuarlarının düzenlenmesinde etkin rol almak, taşıt araçlarının kullanımını ülke genelinde yaygınlaştırmak, AB uyum yasalarının hazırlanmasında katkıda bulunmak, otomotiv sektörünün kamudaki etkinliğini artırmak, satış vergi oranlarını AB standartlarına indirgemek, kayıt ve tescil sistemini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek için çalışmalar yürütür.

Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali BİLALOĞLU’dur.                                                                                                                                                           

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)           

  11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren Derneğimiz, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 45 yıldır başarı ile sürdürmektedir. Ocak 1995’den beri OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.

Ayrıca, Mart 2006’dan beri ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Haydar YENİGÜN’dür. 

                              

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 

                                                              

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek bir çatı altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği yaklaşık 500 üyesiyle plastik sektörünün en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir.

Plastik endüstrisi; plastik ham madde, plastik mamul ve plastik işleme makinaları alt gruplarıyla 7 bin 354 işletme ile 306 bin 774 kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahiptir.

Derneğin hedefleri; Türk plastik sektörünün ham madde sorununa yönelik projeler geliştirmek, sektörün katma değer üretecek yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalar yapmak, haksız rekabet uygulamalarına karşı tedbirler geliştirmek, sektörün kamuoyunda doğru algı ile bilinirlik kazanmasına yönelik projeler geliştirmek, eğitim kurumları ile sanayi arasında iş birliğinin sağlanmasında öncü adımlar atmak ve sektör standartlarının belirlenmesine ve etik değerlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÜLSÜN’dür.                                                                       

Profesyonel İş Kadınları Derneği (PWN İstanbul)  

Kadınların iş hayatında sürdürebilir bir şekilde var olmaları ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek misyonuyla kurulan Professional Women’s Network (PWN), vizyon olarak toplum ve iş hayatında CİNSİYET DENGESİ’ne ulaşmayı hızlandırmak; ÇEŞİTLİLİK ve cinsiyet eşitliği konularında FİKİR LİDERİ olmak; kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi bir gelişim platformu sağlayan bir PROFESYONEL NETWORK olmayı hedefler.

Dernek, üyelerine dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerle bağlantı kurabilecekleri bir portal; bilgi ve tecrübelerini paylaşıp birlikte gelişebilecekleri profesyonel bir platform sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aylin OLSUN’dur.                                                                 

Şarap Üreticileri Derneği

Şarap Üreticileri Derneği 1976 yılında kurulmuştur.

Merkezi Çankaya/Ankara’da bulunan Şarap Üreticileri Derneği’nin amaçları arasında şarap üretimi yapan veya şarap üretimi sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan, şarap sektörüne girdi sağlayan, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan üyelerinin bilgi, tecrübe, teknik ve sair alanlardaki gelişimlerine yardımcı olmak, tüketicileri bilinçlendirmek, şarap sektörü ile tüketicilerin ilişkisinin uyumlu gelişmesine yardımcı olmak, üyelere mevzuattaki değişiklikler ve uygulamaları ile ilgili bilgi vermek, üyelerin haklarını korumaları için hukuki yardım yapmak, mevzuattaki değişiklikler ve uygulamalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak vardır.

Bu doğrultuda dernek tarafından sürdürülen çalışma konuları ve faaliyetler; üyelerin, haklarını etkin koruyabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak, üyelerin, mevzuat uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımlarını organize etmek, şaraplık kaliteli üzüm yetiştirilmesini, modern bağcılığı teşvik etmek, numune bağlar kurmak, bağ kuranlara teknik bilgi sağlamak ve maddi yardımda bulunmak, kaliteli şarap üretimini teşvik etmek, ihracat imkânlarını araştırmak, ülkeye döviz getirecek çalışmaları yapmak gibi adımlar yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Necati BAŞMAN’dır.           

                            

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR)

                                                                         

Aralık 2013’te kurulan Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’nin (TEDAR) amacı; T.C. Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda TEDAR’ın çalışma alanları; tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturmak ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili meslek ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, profesyonelleri bir araya getirip görüş alışverişinde bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesini sağlamak, tedarik zinciri yönetimindeki stratejik konular hakkında çalışmalar yürütmek, üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik imkanlar ortaya koymak ve Türkiye’de tedarik zinciri yönetimi geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul GÜNAL’dır.     

 

Teknolojide Kadın Derneği (WTECH)

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) 31 Ocak 2019 tarihinde aynı hedefte ilerleme niyetiyle bir araya gelen 75 Kurucu Kurumsal Üye ile birlikte kurulmuştur. İnsana teknolojide uzmanlık ve yetkinlik kazandırmak, özellikle teknoloji alanında sayıca az ve motivasyonu düşük kadınların bu sektörde yetişmesi, uzman ve yetkin üreten konumuna gelerek istihdama dahil olması hedefi ile %80 kadın %20 erkek kotası ile çalışmaktadır.

Teknolojide Kadın Derneği kuruluşu sonrası kısa süre içerisinde 160’ı aşkın üye sayısına ulaşmıştır ve 3 odak noktası çerçevesinde faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Bunlar;

  • Eğitim
  • Sürdürülebilirlik
  • Araştırma ve Ölçümleme

“Eğitim” kapsamında Wtech Akademi çatısı altında tamamen ücretsiz, sertifikalı, çevrimiçi ve interaktif teknik eğitimler ve soft skill eğitimler vermektedir. Wtech Akademi’nin yanısıra Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) iş birliğinde Genç Dönüşüm Akademisi’ni kurmuştur. İki akademiden bugüne kadar %70’i kadın olan 2000’i aşkın genç mezun edilmiştir. Mezunların istihdam oranı %90’dır. Eğitim programları hızla devam etmektedir.

“Sürdürülebilirlik” kapsamında her yıl UNDP’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından bir hedefini belirleyerek çalışmalar gerçekleştirmektedir. 2020 – 2021 yıllarında “Açlığa Son” hedefiyle tarımın sürdürülebilir kılınması, tarımda teknoloji kullanımı ve kadının gücünü artırmak için Tarımda Teknolojik ve İnovatif Çözümler Yarışmasını hayata geçirerek girişimci ve öğrenci kadınlara ödüller vermiştir. 2022 yılı için de “Su, Sanitasyon ve Enerji” başlığı üzerinde çalışma yapılmaktadır.

“Araştırma ve ölçümleme” kapsamında odağını insana döndürerek, belli bir yaş grubunun üstünde olan bireylerin, teknoloji ile ilişkisini, teknolojide çalışan bireylerin cinsiyet kırılımını, STEM mezunlarının teknolojide çalışmaya devam edip etmediklerini, ediyorlarsa memnuniyetlerini ayrı ayrı ele alarak Türkiye’nin ilk teknoloji ve insan endeks çalışmasınını tamamlamıştır.

Bu üç odak noktası ile Teknolojide Kadın Derneği;  bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak; meraklı, araştırmacı, üretken ve özgüveni yüksek teknolojide uzman insanları yetiştirip, iş dünyasına kazandırmak, teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için sayıca az olan ve kariyer yapma noktasında motivasyonu düşük kadınların uzmanlaştırılıp, güçlendirilerek bu alanda yer almalarını sağlamak hedefindedir.

Ayrıca büyük bir potansiyele sahip yapay zeka kapsamında; hızla dönüşüme uğrayan iş alanlarında teknik becerilerin artırılmasına fayda sağlayarak, Türkiye’nin akıllı ve teknolojik bir toplum olarak dönüşmesine katkı vermeyi amaçlamaktadır.

Derneğin Kurucusu aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney’dir.

                                  

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)   

                                                   

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris’te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır. TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (Business Europe) 1987 yılından bu yana üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan TURAN’dır.       

 

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)

1970 yılında, öncelikle Türk demir-çelik sanayini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak; dünyadaki gelişmelere her yönden ayak uydurabilecek bir yapıya kavuşturmak; Türkiye ve Dünya demir-çelik sektörü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve yaymak; üyelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak; çözüm üretmek ve çözmek için gerekli tüm yasal yollara başvurmak; çalışmalarının sonuçlarını ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kamuoyuna iletmek maksadıyla kurulmuş bulunan TÇÜD, söz konusu tarihten bu yana, kuruluş amacı istikametinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğin, üretici kuruluşlardan oluşan 26 üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat TOSYALI’dır.

         

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD)

                                                                           

Fuar Yapımcıları Derneği, fuarcılık mesleğinde faaliyette bulunan kuruluşların dayanışmasını, birliğini, yapıcı ve geliştirici amaçlara yönelik faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri platformu sağlamak ve meslek disiplinlerini oluşturmak amacıyla 1997 yılında İstanbul’da kuruldu.

Derneğin amacı, üyelerinin haklarını korumak, üyeler için eğitici toplantı, yayın ve seminerler hazırlamak, fuarlara katılan firma elemanlarına eğitim seminerleri vermek, Türkiye’deki fuarcılık sektörünün yurt dışına açılmasını sağlamak, fuarcılık sektörüne hizmet veren mesleklerle ilişkileri geliştirmek, fuarcılıkla ilgili araştırmalar yaparak üyelerini bilgilendirmek, verilen hizmetlerin uluslararası standartta olmasını sağlamak, lisans ve teknoloji transferleri konularında üyelerine yardımcı olmak, üyelerinin görüşlerini alarak yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, fuarcılık konularını geliştirip artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÜNAL’dır.

 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)

                                                           

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Türkiye’deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kurulmuştur.

Vizyonu “Türkiye’de Halkla İlişkiler sektörünün en güçlü sesi ve uluslararası platformda mesleki referans noktası olmak” olan TÜHİD’in misyonu ise “halkla İlişkiler mesleğinde etik kodları ve profesyonel standartları geliştirmek, benimsetmek ve gözetmek; üyeleri, iletişim alanındaki diğer meslek örgütleri ve paydaşları ile ulusal ve uluslararası meslek etiği ilkelerine, dayanışmaya, bilgi alışverişine ve etkileşime dayalı ve sürekli gelişim odaklı bir iletişim ortamı yaratmak ve halkla İlişkiler mesleğinin itibarını yükseltmek ve bir yönetim bilimi olarak benimsenmesini sağlamak”tır.

Yönetim Kurulu Başkanı İpek ÖZGÜDEN ÖZEN’dir.                                                 

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)

İnsan yönetimi alanında 1972 yılında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN, şimdiye kadar sektöründe pek çok alanda öncü oldu.

Bugüne dek dünyanın en önemli şehirlerinde gerçekleştirilen Dünya İnsan Yönetimi Kongresi’ni 2016’da İstanbul’a taşıyarak çok değerli bir buluşmaya ev sahipliği yapan dernek aynı zamanda 1979’dan bu yana EAPM – European Association for People Management’a yani Avrupa İnsan Yönetimi Derneği’ne üyedir. 1991 yılında EAPM’nin Avrupa İnsan Yönetimi Kongresi’ni Türkiye’de düzenleyen, 2011 yılında yine aynı kongreye ev sahipliği yapan PERYÖN; bugün Ege, İç Anadolu, Trakya, Güney Marmara ve Güneydoğu Anadolu şubeleri ile tüm Türkiye’ye seslenmektedir. 1992 yılından beri düzenlediği İnsan Yönetimi Kongresi ile şimdiye kadar binlerce profesyoneli konuk eden PERYÖN, geçmişte 300 kişilik katılımla gerçekleştirdiği kongrelerinde şimdi 2 bin 500’ü aşkın konuğu ağırlıyor. Sektörün nabzını tutan kongrede düzenlenen 40’a yakın oturumda, yerli yabancı 100 üzerinde konuşmacı ile gündemi yakalamakla kalmamakta, farklı tartışma başlıkları çıkartmaktadır. Katılımcıları yeni insanlar, fikirler, yaratıcı çözümler ve uygulamalar ile tanıştırıp, işe bakışını değiştiriyor, hatta iş yapış biçimini baştan kurgulamaktadır. İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan PERYÖN İnsana Değer Ödülleri ise 2008 yılından bu yana düzenlemektedir. Kurduğu Akdemi ile her yıl binlerce çalışana ulaşan PERYÖN sadece kurumların ve çalışanların ihtiyaçlarına cevap vermemekte, düzenlediği ücretsiz eğitimlerle iş yaşamının çıtasını da yukarıya taşımaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Buket ÇELEBİÖVEN’dir.

                                                                                        

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 

                             

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

38 sektör derneği, 74 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile sektöründe 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında iş birliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip etmektedir. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonunun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU’dur.

 

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

                                           

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesini ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için bunları destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.

Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 300 üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Emine ERDEM’dir. 

                        

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 

                                                                  

Kasım 1991 tarihinde kurulan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Çağdaş Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını, ülkemizde kalite bilincinin yerleştirilmesini, kaliteli çalışmanın teşvikini, dış piyasada rekabet olanaklarımızın artırılmasını, sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda teknik yardım ve koordinasyonun sağlanmasını benimsemiştir.

KalDer’in misyonu; “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak”tır. Derneğin 2030 vizyonu Türkiye’de “sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak”tır.

Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz BAYRAKTAR’dır. 

                           

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)    

                                  

1986’da kurulan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), özverili çalışmalarla kendine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmış ve Türk Kimya Sanayiini dış ülkelere tanıtmaya, ilim ve araştırma seviyesini yükseltmeye gayret etmiştir.

Dernek, kimya sanayiinin ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar, resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip benzer amaçla kurulmuş sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, medyanın da desteğini alarak, çözmek üzere faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk ERCEBER’dir.

 

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

                                                                   

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.

TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Tamer SAKA’dır.   

 

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör liman ve iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla 1996 yılında Liman İşletmecileri Derneği (MARLİM) kurulmuştur. Dernek, 2002’de sınırlarını tüm Türkiye kıyılarındaki Liman İşletmecileri olarak değiştirmiş ve merkezini İstanbul’a taşımıştır. Temsil ettiği kuruluşların ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye çapında faaliyet göstermesi nedeniyle; dernek isminin önüne Türkiye ilave edilmiş ve kısa adı da TÜRKLİM olarak değiştirilmiştir. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği konusunda faaliyet gösteren tek dernektir.

Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş olması; pek çok kurum ile koordinasyon içinde çalışmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu yapı içinde dernek, Türkiye Liman İşletmelerinin çoğunluğunu oluşturan üye  liman işletmeleri ile ilgili devlet birimleri ve yurt dışındaki ilgili sektör kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamakta ve liman işletmelerinin yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmelerinin temsil edildiği dernek konusunda referans-akreditasyon kurumu olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aydın ERDEMİR’dir.

 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 

                                                                                     

UND, 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Aradan geçen yıllarda dünyaya hakim olan küresel ekonomi düzeni, hem Türkiye ekonomisini hem de kara nakliyesi sektörünü değiştirmiş ve sektör Türkiye’nin dikkat çekici gelişme gösteren sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

UND’nin var oluş sebebi ile ilgili ana ilkelerin oluşturulmasından sorumlu Yönetim Kurulu, ana ilkeleri uygulamaya dönüştürecek olan ve UND’nin motoru olarak tanımlanabilecek İcra Kurulu, ana ilkelerin, UND’nin tüm hedef ve ilkelerinin tüm ülkeye ve hatta dünyaya yayılımını sağlayacak olan temsilcilikler, sorunları yönetime katılarak çözen gönüllüler olan Çalışma Grupları, organizasyon çatısını oluşturmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin NUHOĞLU’dur.                                                                                                                                                                                               

Yanındayız Derneği (YANINDAYIZ)

2018 yılında evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. Yanındayız Derneği’nin kısa adı “YANINDAYIZ”dır.

YANINDAYIZ evrensel insan hakları anlayışı çerçevesinde, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargı ile mücadeleye erkeklerin daha çok ve aktif katılımı yoluyla sağlanacak farkındalık ile, yasal düzenlemelerde gereken düzenlemelerin, kurumlarda ve toplum hayatında gereken dönüşümün gerçekleşmesine katkıda bulunmayı amaçlayan, demokrasiye, laik hukuk devletine bağlı, düşünce, inanç ve girişim özgürlüklerine saygılı bir dernektir.

Yanındayız Derneği; kadına ve çocuğuna yönelik şiddetin sonlandırılması, toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığının artırılması, kadınların karar alma süreçlerine katılımının artırılması, eğitimde cinsiyet ve fırsat eşitliğinin sağlanması, ev emeğinde ortaklık ve iş hayatında daha çok kadının yer alması gibi çeşitli amaçlar ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Nur GER’dir.

 

Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği (YEKON)

Yaratıcı Endüstriler Konseyi Derneği, ülkemizde yaratıcılığın lobisini yapmak, yaratıcı endüstrileri biraraya getirmek, yaratıcılığın değer-eder ilişkisini kurmak, kamu-bürokrasi nezdinde pozitif ayrımcılık yapılması için girişimlerde bulunmak üzere vakıf ve birliklerin katıldığı bir üst dernek olarak 2012 yılında kurulmuştur.

YEKON; fikri ve sınai mülkiyete tabi yaratıcı endüstrileri bir araya getirmek, disiplinlerarası işbirliğini teşvik etmek ve geliştirmek, yaratıcılığın özenilen ve tercih edilen sosyal ve ekonomik değer haline gelmesi için küresel pazarlarda da rekabet edebilirliğini artırmak, yerel ve küresel yaratıcılık eğitimi konusunda geliştirici, nitelikli çalışmalar yapmak ve eğitim sistemini daha sorgulayıcı, yenilikçi ve yaratıcı bir iş gücüne dönüştürmek üzere faaliyetler gerçekleştirmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Eray Sertaç ERSAYIN’dır.

 

Yenibirlider Derneği

Yenibirlider Derneği, Türkiye’nin yeni nesil liderlerinden oluşan üyeleri ve ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş fikir önderlerinin desteği ile hayatın her alanında etkili olabilecek toplum liderlerini destekleme hedefiyle 2012 yılında kurulmuştur.

Yenibirlider Derneği, Türkiye’nin fark yaratan bireylerinin uluslararası rol modeller olmalarını sağlayacak, sıra dışı olanaklar sunan liderlik ekosistemini oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Yenibirlider, kapasite geliştirme programlarıyla fark yaratan bireylerin liderlik yetkinliklerini geliştirmeleri için alanlar yaratırken, mevcut liderler arasında köprüler kurarak karşılıklı etkileşimi ve dönüşümü kolaylaştırmaktadır. Bütün çalışmalarını, sektörler arası iş birliğini etkin hale getirmek üzerinden kurgulamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Cem GARİH’tir.

 

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD)

                                                                                          

1991 yılında faaliyetlerine başlamış olan Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) paydaşları ile değişen yönetsel teori ve uygulamaları paylaşmak ve bu değişimin bir parçası olmasını sağlamak amacı ile kurulmuş, gönüllü çalışan ve meslek odaklı bir Sivil Toplum Örgütü’dür. Geçtiğimiz 26 yıllık süreçte gerçekleştirdiği projeler ile birçok kurum ve kuruluşa çözüm ortağı olmuştur.

Kurulduğu günden bugüne giderek artan üye sayısı ile sektörün en eski ve köklü meslek örgütü konumunda olan YDD, faaliyetleri ve iş ortaklıkları ile ülkemizdeki yönetim danışmanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

YDD, iş dünyası ile yönetim danışmanlarının buluşma noktası olarak başta üretime ve katma değere dayalı ekonominin geliştirilmesi olmak üzere, stratejilerin oluşturulması ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep TURA KALIN’dır.               

                               

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)

                                                              

Züccaciyeciler Derneği-ZÜCDER 2004 yılında kuruldu. Kendi faaliyet alanlarının duayen firmalarını bir araya getiren ZÜCDER, Türkiye’de porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisidir.

ZÜCDER, potansiyeli açısından irdelendiğinde Türkiye Ekonomisi’nde önemli bir yer tutan sektörün, ortak amaçlar çerçevesinde oluşturulmuş tek sivil toplum örgütüdür.

Amacı; üyeleri arasında sektör içindeki dayanışmayı sağlamak, sosyoekonomik hak ve çıkarları koruyup geliştirmek ve sektör bazında karşılaşılan problemlerin çözümünde önderlik etmektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ÖKSÜZ’dür.