ÜYELERİMİZ

Açıkhava ve Endüstriyel Reklamcılar Derneği (ARED)

Türkiye’de açıkhava ve endüstriyel reklam sektörünün tek temsilcisi olan ARED, 2000 yılında kurulmuştur. ARED, kar amacı gütmeyen bir dernek olarak, açıkhava ve endüstriyel reklamcıları bir çatı altında toplamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, dünyada hızlı bir şekilde gelişen teknolojik yenilikleri takip ederek sektörün dünya standartlarını yakalamasına katkı sağlamak, endüstriyel reklam sektörünü özel ve resmi kurum ve kuruluşlarda, yurtdışında temsil etmek ve sektörün sorunlarına çözümler bulmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

ARED’in misyonu “Türkiye’de açıkhava ve endüstriyel reklamcılığı bilinçlendirilmiş ve mesleki standartları belirlenmiş saygın bir sektör haline getirmek”, vizyonu ise “Uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilir hizmet veren, üyeleri arasında iletişimi ve dayanışmayı sağlamış, sektörel temsilcilik unvanını ve kurumsal kimliği kazanmış bir organizasyon olmaktır”. ARED, global basım işleri federasyonu FESPA ile ortak olarak Avrasya bölgesinde baskı dünyasının en büyük fuarı olan FESPA Eurasia’yı 2013 yılından bu yana düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÖZDEMİREL’dir.  

       

Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği (ADER) 

                          

ADER, Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği 2006 tarihinde, petrol ürünlerinin üretimden tüketime kadar olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından kurulmuştur.

Amaçları arasında ham petrol ve petrol ürünleri ile madeni yağların gerek ithalat ve gerekse yerli teslimatta kalite kontrollerini sağlamak, standartların iyileştirilmesi yönünde girişimlerde bulunmak, çevreyi korumaya yönelik politikalarının korunmasını sağlamak, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uyum sağlamak, üyelerinin haklarının korunmasına ve rekabetten korunmasına katkıda bulunmak olan ADER’in faaliyet alanları arasında ise yurt içi ve yurt dışındaki aynı amaçlı kuruluşlarla içişleri bakanlığından izin almak kaydıyla ilişkiler kurularak birlikte konferanslar, sempozyumlar, paneller düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak, istatistiki bilgileri yayınlamak, üyelerine yasa, tüzük, yönetmelik ve mahkeme kararları hakkında bilgi vermek vardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Arash REPAC’tır.                         

Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD)

             

1972 yılında kurulan Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği (AYSAD), Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayii’ nin öncü ve yenilikçi girişimcilerini dayanışma temelinde bir araya getiren; onları ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden bir kurum olarak, üyelerine küresel rekabete yönelik eğitim, enformasyon, organizasyon ve strateji desteği sağlar.

AYSAD; üyeleri arasında işbirliği ve dayanışma sağlamayı, üyelerinin ve sektörün uluslararası ilişkilerini geliştirmeyi, ülke ve sektör sorunlarında öncü, yönlendirici, çözüm üretmeyi, uluslararası platformlarda Türkiye adına sektörel çalışmalar yapmayı ve AB ile uyum sürecini tamamlamış, bürokrasiyi en aza indirmiş bir Türkiye hedefi doğrultusunda öncülük etmeyi kendisine vizyon benimsemiştir.

AYSAD, asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve bunlarla ilgili aksamın daha emniyetli ve kaliteli olarak piyasaya arz edilmesi için çalışmalar yapar. Bu çerçevede; Resmi Kurumlarla işbirliği içinde olur, onlara bilgi desteği verir, çalışmalara katılır. Mevzuatta oluşan gelişmeleri tüketicilere ve diğer sivil toplum kuruluşlarına duyurmak için çalışmalar yapar.

Yönetim Kurulu Başkanı Sefa TARGIT’tır.

Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği (KOTEDER)

              

KOTEDER ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmak amacıyla 2002 yılında Sn. Yusuf Ziya TOPRAK başkanlığında 10 kurucu üye tarafından kurulmuştur.

Derneğin amacı; ülke kalkınmasında itici gücün özel girişime dayalı halka açık anonim ortaklıklar olduğu fikrinin savunulması, halka açılmaların özendirilmesi suretiyle sermayenin tabana yayılmasının hızlandırılması yönünde gönüllü çalışmalar yapmaktır. Ayrıca serbest piyasa ekonomisi modelinde temel yapı taşının halka açık anonim ortaklıklar olduğu görüşünün kamu oyunda ve ilgili merciler nezdinde benimsetilmesi, ortaklıkların halka açılmasını teşvik edici mekanizmalar geliştirilmesi ve üniversitelerle işbirliği yapılarak; genel olarak sermaye piyasaları ve özellikle halka arzlar konusunda konferanslar, paneller düzenlenmesi ve böylece, geleceğin bürokrat ve iş adamlarının bu piyasaya olan ilgilerinin arttırılması gibi amaçları da benimsemiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Nalan ERKARAKAŞ’tır.             

Çeviri İşletmeleri Derneği (ÇİD)

                                                               

Çeviri İşletmeleri Derneği (ÇİD), 2007 yılında Türkiye’de çeviri sektörünün gelişmesine ve çeviri hizmet sağlayıcılarının güçlenmesine yol açacak çalışmaları ve düzenlemeleri gerçekleştirmek amacıyla sektörün önde gelen işletmeleri tarafından kurulmuştur.

Derneğin hedefleri arasında Türkiye’deki çeviri işletmelerini tek bir çatı altında toplayarak, birlikte hareket etmelerine olanak sağlayacak kurumsal yapıyı kurmak ve sağlanacak uzlaşma ile sektörü düzenleyici standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, çeviri işletmelerinde mesleki kurallar ve iş prensipleri geliştirerek ortak bir mesleki anlayışın yerleşmesini sağlamak, çeviri işletmelerinin kamu kuruluşları ve diğer sivil toplum örgütleriyle beraber hareket etmesini sağlamak ve fikri mülkiyet ve diğer yasaların hazırlanmasında etkin taraf olmaya gayret etmek yer alır.

Yönetim Kurulu Başkanı Talat YAZICI’dır.                                                                                                                

Daha İyi Yargı Derneği (DİY)

                                                                     

2015 yılında kurulan Daha İyi Yargı Derneği (DİY); demokrasinin direği olan Yargı’yı ve işlevini iyileştirmek için çalışan, bu doğrultuda faaliyet gösterirken ilgili resmi ve özel kurumlar ile sivil toplum kuruluşları, hakimler, savcılar, avukatlar, diğer adli görevliler, akademisyenler, iş ve çalışma dünyası temsilcileri de dahil olarak yargımızın tüm paydaşlarını ve ilgilenen her kişi ve kesimi kapsamak, ortak bir zeminde buluşturmak, çok sesli düşünüp farklılıklar arasında mutabakat sağlayarak yenilikçi, ilerici ve iyileştirici somut çözümler üretmek ve hayata geçirmek için çaba gösteren, yeni anayasa ve yasa çalışmalarına yargı reformu amaçlı öneriler getirerek katkı veren bir kuruluştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Murat VURAL’dır.             

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD)       

                                

Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD); proje ve tasarım, malzeme kalitesi, uygulama ve kontrol ve denetim alanlarında uğraş veren bir kuruluştur. Dernek bünyesinde, mesleki çalışmaları geliştirecek ve etkinliği arttıracak arayışları yaygın bir düzeyde sürdüren ETMD sektörde etik oluşturma görevini üstlenir. Üretim standartlarının geliştirilmesine ihtiyacını karşılama, standartları uluslararası normlarla uyumlu hale getirme ve ayrıca “standartlar üretilmesi” için çalışmalar yapmakta olan dernek, kontrol ve denetim mekanizmasını her alanda kurma ve ödünsüz çalıştırma amacı güder.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa CEMALOĞLU’dur.                                                                                                                                                 

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD)

                                                                                                                                                         

TUSİD, endüstriyel mutfak, çamaşırhane ve servis ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getiren bir ekonomik sektör örgütüdür. 1991 yılında kurulan derneK, sektörünün ilk ve tek kuruluşudur. İşkollarının önde gelen tüm firmalarını çatısı altında toplamıştır.

Derneğin üye yapısının bel kemiğini endüstriyel mutfak ve çamaşırhane konusunda faaliyet gösteren firmalar oluşturmakla birlikte, ağırlama konaklama sektörüne mal ve hizmet veren çok sayıda kuruluş da örgüt bünyesinde yer almaktadır.

TUSİD, üyeleri arasında mesleki, teknolojik ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve söz konusu alanlarda standartları yükseltmek için çalışmalar sürdürmektedir.  Derneğin yaklaşık 145’den fazla firmayı temsilen 260’a yakın üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü KAPLANGI’dır.                                    

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)

                                       

GYIAD, genç iş insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalışmalar yapan, yaratıcı girişimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür.

GYIAD, 1986 yılında genç is insanları ve yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla kurulmuştur.

GYIAD, toplum üzerinde genç is insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalışmalar yapan, yaratıcı girişimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür. GYIAD, sosyal sorumluluk projeleri üretmek, üyeler arası ticari ilişki ve işbirliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve sektörle sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Fuat PAMUKÇU’dur.                                                                                                                                                                   

Hububat Tedarikçileri Derneği (HUBUDER)

                                   

HUBUBAT TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ (HUBUDER) hububat ticareti ile uğraşan firmaları aynı çatı altında toplamak ve tahıl ticaretinde sektör ve ülke menfaatlerine katkıda bulunacak uygulamalara öncülük etmek amacıyla kurulmuştur.

Hubuder’in amacı; demokrasi, hür teşebbüs, fikir ve inanç özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmak suretiyle üyeleri arasında dayanışmayı teşvik etmek ve serbest ticarete yönelik engellerin kaldırılması için girişimlerde bulunarak hububat ticaretindeki potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çerçevede sektörün uluslararası entegrasyon ve rekabet gücünün arttırılması için çalışmalarda bulunur, kamu ve özel sektör arasındaki eşgüdümü sağlar, kamuoyu ve resmi kuruluşlar nezdinde sektörü temsil eder, tahıl ticaretini ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ve ilgili mercilere duyurur, üyeleri arasında ticaretin geliştirilmesi, ortak etik kurallar ve kontratlar oluşturulması için faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem EREN’dir.                                            

İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD)         

                                             

2009 yılında kurulan İnşaat ve Kadın Derneği (İVKAD); kadınların inşaat sektöründeki varlıklarını güçlendirmek, statülerini artırmak ve inşaat sektöründe kadın istihdamının artmasına katkıda bulunmak; bu sektörde çalışan veya çalışmak isteyen kadınlar arası diyalog, iletişim, dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, toplumun tüm kesimlerinden kadınlarla ortak bir platformda bir araya gelip, yasalara uygun faaliyetlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek, Kadının inşaat sektöründeki varlığını güçlendirecek faaliyetlerde bulunmak ; mimar, inşaat mühendisi, iç mimar  gibi inşaat sektörüne hizmet sağlayan her türlü mesleğe mensup kadınların kişisel ve mesleki alanda gelişimlerine destek sağlamak ve Nitelikli kadın çalışanların sektörde varlıklarının arttırılması ve şartlarının geliştirmek gibi amaçlar doğrultusunda faaliyetlerde bulunur.

Yönetim Kurulu Başkanı Pınar ŞEN’dir.                                      

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA)      

                                            

İstanbul Tahkim Derneği (İSTA); hakem, taraf vekili, bilirkişi ve sair sıfatlarla tahkim alanında faaliyet gösteren avukatlık bürolarını, hukukçuları, avukatları, akademisyenleri, bilirkişileri ve sektör uzmanlarını çatısı altında bir araya getiren, ihtisas derneği niteliğinde bir sivil toplum kuruluşudur.

İSTA, Türkiye’de tahkimin yüksek etik değerlerde, daha adil, etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesi için çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca, İSTA; uyuşmazlıkların çözümünde tahkimin ve tahkimde de başta İSTAÇ olmak üzere İstanbul’daki tahkim kurumlarının tercih edilmesi için çalışmalar yapmakta, ticari uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini özendirerek, mahkemelerdeki ticari dava iş yükünün azaltılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÜN’dür.                                                                          

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

                                        

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), 1993 yılında, gelişen Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) bünyesinde 40 üye firma bulunmaktadır.

MEYED tarım, gıda sanayi, sağlık gibi konulardaki paydaşları, konusunda uzman akademisyenler ile sektörün profesyonellerini bir araya getirdiği ilk günden bu yana, sektörün sorunlarına ortak çözümler sunmak ve endüstrinin gelişmesi için katkı sağlamaktadır.

Sektördeki meyve suyu üreticisi firmalarının tümü ile ambalaj ve hammadde sağlayıcı firmaları da bünyesinde buluşturan MEYED, 1997 yılından bu yana Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) ve 2005 yılından bu yana Avrupa Meyve Suyu Birliği’nin (AIJN) üyesidir. MEYED aynı zamanda dürüst rekabeti ve kalite kontrolü sağlamak amacıyla Avrupa Meyve Suyu Sektöründe Kar Amacı Gütmeyen Endüstriyel Öz Denetim Kuruluşu olan SGF (Sure-Global-Fair ) ve bağımsız akredite laboratuvarlar ile işbirliği içinde çalışmakta, ortak projeler yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı İlker GÜNEY’dir.                                              

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD)      

                                       

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Türkiye’ de kara taşıtları sahipliğini artırarak sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak gibi bir vizyonu; Üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip, ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.

Otomotiv Distribütörleri Derneğİ’nin 2019 yılı itibariyle 47 tane uluslararası markayı temsil eden, 29 üyesi bulunmaktadır. Dernek, ihtisas kuruluşu olarak kurumsal kimliğini pekiştirmek, otomotiv fuarlarının düzenlenmesinde etkin rol almak, taşıt araçlarının kullanımını ülke genelinde yaygınlaştırmak, AB uyum yasalarının hazırlanmasında katkıda bulunmak, otomotiv sektörünün kamudaki etkinliğini arttırmak, satış vergi oranlarını AB standartlarına indirgemek, kayıt ve tescil sistemini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek için çalışmalar yürütür.

Yönetim Kurulu Başkanı E. Ali BİLALOĞLU’dur.                                                                                                                                                           

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD)           

                                                                                                                       

11 otomotiv üreticisi firmanın bir araya gelmesi ile 11 Ocak 1974 tarihinde ilk kuruluş toplantısını gerçekleştiren Derneğimiz, 1630 sayılı Dernekler Kanunu’na göre gerekli şartları sağlayarak 14 Haziran 1974 tarihinde “Motorlu Kara Nakil Vasıtaları Kamyon, Kamyonet, Traktör, Otobüs ve Otomobil İmalatçıları Sanayii Derneği” adı altında kurulmuştur.

7 Kasım 1979 tarihinde yapılan tüzük değişimi ile adı “Otomotiv Sanayii Derneği” olarak değiştirilen dernek, günümüzde, her biri küresel birer oyuncu olan 14 üye firması ve geniş uzman kadrosu ile ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni geliştirmeye yönelik çalışmalarını 45 yıldır başarı ile sürdürmektedir. Ocak 1995’den beri OICA (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) üyesi olan OSD, ülkemiz Otomotiv Sanayii’ni uluslararası platformda temsil etmektedir.

Ayrıca, Mart 2006’dan beri ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association) bünyesinde AB’den ilgili ülke derneklerinin katılımıyla güncel küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği “Liaison Commitee” faaliyetlerinde ülkemizi temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Haydar YENİGÜN’dür.                                

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 

                                                              

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaları tek bir çatı altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği yaklaşık 500 üyesiyle plastik sektörünün en etkin sivil toplum örgütlerinden biridir.

Plastik endüstrisi; plastik hammadde, plastik mamul ve plastik işleme makinaları alt gruplarıyla 7 bin 354 işletme ile 306 bin 774 kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahiptir.

Derneğin hedefleri; Türk plastik sektörünün hammadde sorununa yönelik projeler geliştirmek, sektörün katma değer üretecek yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalar yapmak, haksız rekabet uygulamalarına karşı tedbirler geliştirmek, sektörün kamuoyunda doğru algı ile bilinirlik kazanmasına yönelik projeler geliştirmek, eğitim kurumları ile sanayi arasında işbirliğinin sağlanmasında öncü adımlar atmak ve sektör standartlarının belirlenmesine ve etik değerlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk GÜLSÜN’dür.

                                                                                          

Profesyonel İş Kadınları Derneği (PWN İstanbul)  

                      

Kadınların iş hayatında sürdürebilir bir şekilde var olmaları ve liderler olarak yükselmelerini desteklemek misyonuyla kurulan Professional Women’s Network (PWN), vizyon olarak toplum ve iş hayatında CİNSİYET DENGESİ’ne ulaşmayı hızlandırmak; ÇEŞİTLİLİK ve cinsiyet eşitliği konularında FİKİR LİDERİ olmak; kadın ve erkekler için güvenilir, ulaşılabilir, samimi bir gelişim platformu sağlayan bir PROFESYONEL NETWORK olmayı hedefler.

Dernek, üyelerine dünyanın dört bir yanındaki profesyonellerle bağlantı kurabilecekleri bir portal; bilgi ve tecrübelerini paylaşıp, birlikte gelişebilecekleri profesyonel bir platform sunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aylin OLSUN’dur.                                                                                                                 

Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği (TEDAR)

                                                                         

Aralık 2013’te kurulan Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği’n (TEDAR) amacı; T.C Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak, Rekabet Hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde, tedarik zinciri yönetimi prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş dünyasının beklentilerine katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda TEDAR’ın çalışma alanları; tedarik zinciri yönetimi prensiplerini ülkemizde oluşturmak ve tedarik zinciri yönetimi ile ilgili meslek ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak, profesyonelleri bir araya getirip görüş alışverişinde bulunmalarını ve iyi uygulamaları paylaşmalarına katkı sağlamak, tedarik zincirinde sürdürülebilirlik prensibinin benimsenmesini sağlamak, tedarik zinciri yönetimindeki stratejik konular hakkında çalışmalar yürütmek, üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik imkanlar ortaya koymak ve Türkiye’de tedarik zinciri yönetimi geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul GÜNAL’dır.                                          

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD)   

                                                   

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur. TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibariyle Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı istihdam ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar. Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliği, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris’te uluslararası temsilcilikleri, Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır. TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKİ’dir.                 

Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD)

                                                                           

Fuar Yapımcıları Derneği, fuarcılık mesleğinde faaliyette bulunan kuruluşların dayanışmasını, birliğini, yapıcı ve geliştirici amaçlara yönelik faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri platformu sağlamak ve meslek disiplinlerini oluşturmak amacıyla 1997 yılında İstanbul’da kuruldu.

Derneğin amacı, üyelerinin haklarını korumak, üyeleri için eğitici toplantı, yayın ve seminerler hazırlamak, fuarlara katılan firma elemanlarına eğitim seminerleri vermek, Türkiye’deki fuarcılık sektörünün yurt dışına açılmasını sağlamak, fuarcılık sektörüne hizmet veren mesleklerle ilişkileri geliştirmek, fuarcılıkla ilgili araştırmalar yaparak üyelerini bilgilendirmek, verilen hizmetlerin uluslararası standartta olmasını sağlamak, lisans ve teknoloji transferleri konularında üyelerine yardımcı olmak, üyelerinin görüşlerini alarak yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, fuarcılık konularını geliştirip arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.

Yönetim Kurulu Başkanı Bülent ÜNAL’dır.

                                                                                                                                                 

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD)

                                                           

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD), Türkiye’deki halkla ilişkiler uzmanlarını bir çatı altında toplayarak meslek içi dayanışma sağlamak, mesleğin tanınması, yerleşmesi ve gelişmesi yolunda çalışmalar yapmak üzere 1972 yılında kurulmuştur.

Vizyonu “Türkiye’de Halkla İlişkiler sektörünün en güçlü sesi ve uluslararası platformda mesleki referans noktası olmak” olan TÜHİD’in misyonu ise “halkla İlişkiler mesleğinde etik kodları ve profesyonel standartları geliştirmek, benimsetmek ve gözetmek; üyeleri, iletişim alanındaki diğer meslek örgütleri ve paydaşları ile ulusal ve uluslararası meslek etiği ilkelerine, dayanışmaya, bilgi alışverişine ve etkileşime dayalı ve sürekli gelişime odaklı bir iletişim ortamı yaratmak ve halkla İlişkiler mesleğinin itibarını yükseltmek ve bir yönetim bilimi olarak benimsenmesini sağlamak”tır.

Yönetim Kurulu Başkanı Gonca KARAKAŞ’tır.                                                                                                                                          

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) 

                             

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

38 sektör derneği, 74 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile sektöründe 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulasan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurt dışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda bir yandan iç pazardaki gelişmeleri yakından izlerken, diğer taraftan ihracattaki başarının artarak sürdürülebilmesi için hedef dış pazarları yakından takip etmektedir. 2011 yılında Brüksel temsilciliğini kuran, sektörel projeler yürüten, raporlar çıkaran Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonunun fonladığı birçok projeye de liderlik etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun KÜÇÜKOĞLU’dur.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

                                           

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir.

Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 300 üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Emine ERDEM’dir.                          

Türkiye Kalite Derneği (KALDER) 

                                                                  

Kasım 1991 tarihinde kurulan Türkiye Kalite Derneği (KalDer), Çağdaş Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını, ülkemizde kalite bilincinin yerleştirilmesini, kaliteli çalışmanın teşvikini, dış piyasada rekabet olanaklarımızın artırılmasını, sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda teknik yardım ve koordinasyonun sağlanmasını benimsemiştir.

KalDer’in misyonu; “Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak”tır. Derneğin 2030 vizyonu Türkiye’de “sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak”tır.

Yönetim Kurulu Başkanı Görgün ÖZDEMİR’dir.                             

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)    

                                  

1986’da kurulan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), özverili çalışmalarla kendine düşen görevleri yerine getirmeye çalışmış ve Türk Kimya Sanayiini dış ülkelere tanıtmaya, ilim ve araştırma seviyesini yükseltmeye gayret etmiştir.

Dernek, KİMYA SANAYİİNİN ve bağlı alt sektörlerin gelişmesine katkıda bulunmak, sektörün genel ve güncel sorunlarını siyasi otoriteler, bakanlıklar, resmi kuruluşlar nezdinde dile getirip, benzer amaçla kurulmuş Sivil Toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, medyanın da desteğini alarak, çözmek üzere faaliyet göstermektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Haluk ERCEBER’dir.

                                                   

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

                                                                   

Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla hareket eden Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), 2003 yılında gönüllü bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulmuştur. Adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri üzerine inşa edilen kurumsal yönetim anlayışının, etki ettiği tüm alanlarda yol gösterici olma misyonuyla hareket eden TKYD, özel sektör, kamu kuruluşları, medya, düzenleyiciler, sivil toplum kuruluşları ve akademik dünya arasında bir iletişim ağı kurarak kurumsal yönetim uygulamalarının gelişmesini hedeflemektedir.

TKYD, UN Global Compact imzacısı ve ICGN üyesidir.

Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz ÜNAL’dır.                                                      

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) 

                                                                                     

UND, 1974 yılında Türkiye kara nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur. Aradan geçen yıllarda dünyaya hakim olan küresel ekonomi düzeni, hem Türkiye ekonomisini hem de kara nakliyesi sektörünü değiştirmiş ve sektör Türkiye’nin dikkat çekici gelişme gösteren sektörlerinden biri haline gelmiştir.

Üyelerinin sahip olduğu güçle niceliksel liderliğini, niteliksel liderlikle bütünleştirmeyi hedefleyen UND faaliyetlerini etkinleştirmek ve ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet ağını geliştirmek için üyelerinin ihtiyaçları ve beklentilerine uygun bir organizasyon modeli oluşturmuştur.

UND’nin var oluş sebebi ile ilgili ana ilkelerin oluşturulmasından sorumlu Yönetim Kurulu, ana ilkeleri uygulamaya dönüştürecek olan ve UND’nin motoru olarak tanımlanabilecek İcra Kurulu, ana ilkelerin, UND’nin tüm hedef ve ilkelerinin tüm ülkeye ve hatta dünyaya yayılımını sağlayacak olan temsilcilikler, sorunları yönetime katılarak çözen gönüllüler olan Çalışma Grupları, organizasyon çatısını oluşturmuşlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Çetin NUHOĞLU’dur.                                                                                                                        

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD)

                                                       

TÜYİD, Türkiye’de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya getirerek bir referans merkezi olmak, mesleki bilgi üretmek ve yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur.

Misyonumuz, piyasalarımızın ve şirketlerimizin yatırımcılara en iyi şekilde tanıtılmasına ve şirketlerimizin sermaye piyasası araçlarının adil piyasa değerlerine ulaşmalarına katkıda bulunmak ve Türkiye sermaye piyasalarının derinlik kazanmasını desteklemektir.

Derneğin stratejik hedefleri arasında; ülkedeki yatırımcı ilişkileri uygulamalarını dünya standartlarına taşımak ve bu uygulamaların tabana yayılmasını sağlamak, halka açık şirketler ve düzenleyici kuruluşlar arasındaki iki yönlü iletişimin en etkin ve verimli şekilde yürütülmesine aracı olmak ve meslek grubunu temsil etmek ve yatırımcı ilişkileri hakkında kamuoyu ve kurumlar nezdinde bilinirliği artırmak vardır.

Yönetim Kurulu Başkanı Aslı SELÇUK’tur.                                                                                                          

Yönetim Danışmanları Derneği (YDD)

                                                                                          

1991 yılında faaliyetlerine başlamış olan Yönetim Danışmanları Derneği (YDD) paydaşları ile değişen yönetsel teori ve uygulamaları paylaşmak ve bu değişimin bir parçası olmasını sağlamak amacı ile kurulmuş, gönüllü çalışan ve meslek odaklı bir Sivil Toplum Örgütü’dür. Geçtiğimiz 26 yıllık süreçte gerçekleştirdiği projeler ile birçok kurum ve kuruluşa çözüm ortağı olmuştur.

Kurulduğu günden bugüne giderek artan üye sayısı ile sektörün en eski ve köklü meslek örgütü konumunda olan YDD, faaliyetleri ve iş ortaklıkları ile ülkemizdeki yönetim danışmanlarını ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmektedir.

YDD, iş dünyası ile yönetim danışmanlarının buluşma noktası olarak başta üretime ve katma değere dayalı ekonominin geliştirilmesi olmak üzere, stratejilerin oluşturulması ve standartların belirlenmesi ile ilgili çalışmalarına hızla devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep TURA’dır.                                               

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)

                                                              

Züccaciyeciler Derneği-ZÜCDER 2004 yılında kuruldu. Kendi faaliyet alanlarının duayen firmalarını bir araya getiren ZÜCDER, Türkiye’de porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan, hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisidir.

ZÜCDER, potansiyeli açısından irdelendiğinde Türkiye Ekonomisi’nde önemli bir yer tutan sektörün, ortak amaçlar çerçevesinde oluşturulmuş tek sivil toplum örgütüdür.

Amacı; üyeleri arasında sektör içindeki dayanışmayı sağlamak, sosyoekonomik hak ve çıkarları koruyup geliştirmek ve sektör bazında karşılaşılan problemlerin çözümünde önderlik etmektir.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesut ÖKSÜZ’dür.

Şarap Üreticileri Derneği

 

Şarap Üreticileri Derneği 1976 yılında kurulmuştur.

Merkezi Çankaya/Ankara’da bulunan Şarap Üreticileri Derneği’nin amaçları arasında şarap üretimi yapan veya şarap üretimi sektörü ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan, şarap sektörüne girdi sağlayan, gerçek veya tüzel kişilerden oluşan üyelerinin bilgi, tecrübe, teknik ve sair alanlardaki gelişimlerine yardımcı olmak, tüketicileri bilinçlendirmek, şarap sektörü ile tüketicilerin ilişkisinin uyumlu gelişmesine yardımcı olmak, üyelere mevzuattaki değişiklikler ve uygulamaları ile ilgili bilgi vermek, üyelerin haklarını korumaları için hukuki yardım yapmak, mevzuattaki değişiklikler ve uygulamalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak vardır.

Bu doğrultuda dernek tarafından sürdürülen çalışma konuları ve faaliyetler; üyelerin, haklarını etkin koruyabilmelerini sağlayabilmek amacıyla, mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmak, üyelerin, mevzuat uygulamaları ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımlarını organize etmek, şaraplık kaliteli üzüm yetiştirilmesini, modern bağcılığı teşvik etmek, numune bağlar kurmak, bağ kuranlara teknik bilgi sağlamak ve maddi yardımda bulunmak, kaliteli şarap üretimini teşvik etmek, ihracat imkânlarını araştırmak, ülkeye döviz getirecek çalışmaları yapmak gibi adımlar yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Necati Başman’dır.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD)

1970 yılında, öncelikle Türk Demir-çelik sanayini gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmak; dünyadaki gelişmelere her yönden ayak uydurabilecek bir yapıya kavuşturmak; Türkiye ve Dünya demir-çelik sektörü ile ilgili istatistiki bilgileri toplamak ve yaymak; üyelerinin karşılaştığı sorunları tartışmak; çözüm üretmek ve çözmek için gerekli tüm yasal yollara başvurmak; çalışmalarının sonuçlarını ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına ve kamuoyuna iletmek maksadıyla kurulmuş bulunan TÇÜD, söz konusu tarihten bu yana, kuruluş amacı istikametinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğin, üretici kuruluşlardan oluşan 26 üyesi bulunmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı Fuat TOSYALI’dır.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)

Sayıları ve kapasiteleri gittikçe artan özel sektör liman ve
iskele işletmecilerinin sektörel sorunlarına ortak bir platformda çözüm aramak
ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla 1996 yılında Liman İşletmecileri Derneği
(MARLİM) kurulmuştur. Dernek, 2002’de sınırlarlarını tüm Türkiye kıyılarındaki
Liman İşletmecileri olarak değiştirmiş ve merkezini İstanbul’a taşımıştır.
Temsil ettiği kuruluşların ülke ekonomisindeki yeri ve Türkiye çapında faaliyet
göstermesi nedeniyle; dernek isminin önüne Türkiye ilave edilmiş ve kısa adı da
TÜRKLİM olarak değiştirilmiştir. Türkiye Liman İşletmecileri Derneği konusunda
faaliyet gösteren tek dernektir.

Liman işletmeciliğinin çok boyutlu bir iş olması; pek çok
kurum ile koordinasyon içinde çalışmayı zorunlu hale getirmektedir. Bu yapı
içinde dernek, Türkiye Liman İşletmelerinin çoğunluğunu oluşturan üye liman
işletmeleri ile ilgili devlet birimleri ve yurtdışındaki ilgili sektör
kuruluşları arasında bilgi akışını sağlamakta ve liman işletmelerinin
yürürlükteki mevzuata uyumlu ve etkin bir şekilde çalışmalarına katkıda
bulunmaktadır. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki özel liman işletmelerinin
temsil edildiği dernek konusunda referans-akreditasyon kurumu olarak görev
yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan GENÇ’tir.

Etik ve İtibar Derneği (TEİD)

TEİD, iş etiğinin Türkiye’ de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesini sağlama hedefiyle ülkemizin ileri gelen şirketleri tarafından 2010 yılının Mayıs ayında kurulmuştur. Amacı, üyelerine iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik etmek, şirket etik değerlerinin şirketin tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir. 11 kurucu üye ile faaliyete geçen Etik ve İtibar Derneği (TEİD)’in bugün itibariyle kurumsal üye sayısı 150’yi aşmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul ONUR’dur.

Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği (AKT)

AKT, Ağır Yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği her türlü ağır kaldırma, ağır taşıma ve yük mühendisliği hizmetlerini, Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirme ve kamu nezdinde sektörü temsil etmek ve fayda sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Üyeleri İnşaat, Endüstriyel Tesisler, Gemi İnşa Sanayii, Enerji-Petrokimya Sanayii ve benzeri sektörlere hizmet vererek Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sunmaktadır. Ulusal düzeyde gerçekleştirilen proje ve yatırımlarda hizmet ithalinin önüne geçilmiş olup, hizmet ihraç eder duruma gelmiştir. Üye firmaları küresel rekabet şartlarına uyum sağlamak için maliyet proseslerini geliştirmektedir.

AKT’nin en önemli stratejisi sektörümüzün karşılaştığı sorunları belirli platformlara taşımak, sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirdiğimiz önerilerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak ve sektörümüzün AB’ne uyum süreci içinde gelişmesine katkıda bulunmaktır. AKT ESTA-European Association of Abnormal Road Transport and Cranes Rental Industry üyesi olup AB’de ki gelişmeleri de yakından takip etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı : Ahmet ALTUNKUM’dur.