SGK Cari Ay Primleri, Ödenmeyen 7143 Yapılandırma Taksitlerine Mahsup Edilebilecek

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

7143 sayılı kanun kapsamında SGK borçlarını yapılandıran ancak taksitlerini aksatan veya yapılandırmaları bozulan işverenlerin, talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemeleri, dönem veya taksit sayısı gözetilmeksizin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilerek yapılandırmalarını devam ettirebileceklerdir.

Kapsam

SGK’nın 04.09.2019 tarihli ve E.12737458 sayılı Genel Yazısında:

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9.Maddesinde yapılandırmanın bozulma şartlarının açıklandığını, buna göre;

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının kaybedileceğini,

Ancak değişik nedenlerden dolayı yapılandırma taksitlerini aksatan ve yapılandırmaları bozulan işverenlerin, yapılandırmalarının devamı için talep etmeleri halinde aynı veya farklı ünitelerde işlem gören işyerleri için ödemiş oldukları 2018 Nisan ayı ve sonrası cari ay prim ödemelerinin ödenmeyen veya eksik ödenen yapılandırma taksitlerine mahsup edilebilmesinin SGK Başkanlık Makamının 3/9/2019 tarihli ve 12606304 sayılı OLUR”u ile uygun görüldüğü belirtilerek;

Yapılandırma taksitlerine aktarılacak cari ay primleri nedeniyle işverenlerin;

1- Cari ay primlerinden dolayı yapılandırmanın bozma koşuluna girmesi durumunda işverenlerce zor durum belgesi verilmesi,

2- Cari ay primlerinin yapılandırma taksitlerine aktarılması halinde;

a-) Cari aylarda yararlanılan teşviklerin,

b-) Aktarılan cari ay primlerinin ilişkin olduğu yılda yeni tescil edilmiş işyerleri için asgari ücret desteklerinin,

iptal edileceği hususlarında bilgilendirilmelerinin gerektiği,

Diğer yandan; 7143 sayılı Kanunun uygulamasını açıklayan 2018/19 sayılı Genelgenin “b.2) süresinde ödenmiş cari ay primlerinin aksatılmış yapılandırma taksitlerine mahsubu” başlıklı bölümü yerine bu genel yazıya göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu genel yazı metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739