7194 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN:

5 Aralık 2019 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşan 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 07.12.2019 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.
Kanun’la;
-“Dijital hizmet vergisi”, “Değerli konut vergisi” ve “Konaklama vergisi” adıylaüç yeni vergi ihdas edilmiş,
-Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500.000 lirayı geçen gelirleriçin gelir vergisi oranı % 40’a çıkartılmış,
-Tek işverenden alınan ücret tutarının 500.000 lirayı geçmesi durumundabeyanı öngörülmüş,
-500.000 lirayı geçen telif kazançları için istisna kaldırılmış,
-Ödemenin toplu taşıma kartı, bileti veya benzeri ödeme araçlarının teminişeklinde yapılması şartıyla, çalışanlara bu şekilde sağlanan menfaatin gelirvergisinden istisna olması sağlanmış,
-Aktife kayıtlı veya kiralanan binek otomobillerine ilişkin gider, amortisman vekiralarının gider yazılmasına sınırlama getirilmiş,
-Karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinde gelir vergisi stopajının ödeyenlertarafından yapılması öngörülmüş,
-Vergiye uyumlu mükelleflere sağlanan vergi indiriminin koşullarından olan,beyan üzerine tahakkuk eden vergilerin yasal süresinde ödenmesi koşulukonusunda esneklik sağlanmış,
-En üst ligde yer alan sporcu ücretlerinden yapılan gelir vergisi stopajı oranı %15’den % 20’ye çıkartılmış, sporcu ücretinin 500.000 lirayı geçmesi durumundayıllık beyannameyle beyan edilmesi öngörülmüş, spor yarışmalarını yönetenhakemlere ödenen ücretlerle ilgili istisna daraltılmış, sporcu ücretlerindenstopaj yoluyla alınan gelir vergisinin spor kulüplerine iadesini öngörendüzenleme değiştirilerek bu tutarların özel bir hesaba aktarılması ve amatörsporların desteklenmesinde kullanılması öngörülmüş,
-Kambiyo işlemlerinde banka ve sigorta muameleleri vergisi oranının bindebirden binde ikiye çıkartılması, ayrıca bu oranı on katına kadar artırmakonusunda Cumhurbaşkanına yetki verilmesi öngörülmüş,
-“Kanun yolundan vazgeçme” adıyla yenir uzlaşma müessesesi ihdas edilmiş,
kanun yolundan vazgeçenlere tarh edilen vergide ve cezada indirim yapılması
öngörülmüş,

  • İzaha davet uygulamasında verilen izah ve beyanname verme süreleri
    uzatılmış,
  • Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme düzenlenmiştir.