ETİK İLKELERİ

1.Amaç ve Kapsam

Sektörel Dernekler Federasyonu (“SEDEFED” veya “Federasyon”) olarak iş etiği kurallarını dikkate alarak Türkiye’nin önde gelen derneklerini tek çatı altında toplayıp adil rekabet ortamının korunmasını ve uluslararası işbirliklerinin sürdürülebilirliğini desteklemekteyiz. SEDEFED olarak benimsediğimiz etik değerleri Federasyon kültürümüzün odak noktası haline getirmek, farkındalığı arttırmak, iş ahlakı değerlerin oluşmasını sağlamak ve çıkar dengelerinigözetmek amacıyla İş Etiği İlkeleri’mizi hazırladık. İş Etiği İlkeleri; Federasyonu oluşturan dernek üyelerimizi, bu üyelerimizin kuruluşlarını ve paydaşlarımızı kapsamaktadır.

2.Değerlerimiz ve İş Etiği İlkelerimiz

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), fikri mülkiyet hakları, Dernekler Kanunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İş Kanunu ve Medeni Kanun göz önünde bulundurularak oluşturduğumuz İş Etiği İlkeleri’mizin tüm paydaşlarımız tarafından da uygulanması için gerekli hassasiyeti gösterir ve üye kabulü sırasında her paydaşımıza imza karşılığında ulaştırıldığından emin oluruz.

2.1 Değerlerimiz

Şeffaflık
Üyelerimizle, paydaşlarımızla ve üçüncü taraflarla ilişkilerimizde şeffaf ve açık iletişimi desteklemekteyiz. İç süreçlerimizde alınan kararların Yönetim Kurulu ile ortak takip edilmesini ve uygulanmasını, gerçekleştirilen faaliyetlerin saygı çerçevesinde paydaşlarla iş birliği halinde yürütülmesini ve yetkili kişilerin sürekli ulaşılabilir olmasını sağlamaktayız.

Dürüstlük
Saygınlık ve itibarımızdan ödün vermemek adına Federasyon’a bağlı kuruluşların güvenini sağlayacak şekilde davranmasının aynı zamanda görevinin gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu davranışlarla göstermesinin önemini vurgulamaktayız. En yüksek davranış standartlarını uygulamak adına yürütülen tüm süreçlerde ve kurulan tüm ilişkilerde doğruluk ve dürüstlüğü öncelikli değerimiz olarak ilke edinmekteyiz.

Gönüllülük
SEDEFED olarak her türlü zorlayıcı, dayatıcı, rekabetçi, cezalandırıcı ve baskıcı oluşumlara karşı dururuz. Federasyon’umuzda gerçekleştirilen bütün faaliyetleri yüksek motivasyonla beraber gönüllülük esasına dayalı bir şekilde yürütmekteyiz.

Güvenilirlik
Paydaşlarla iş ilişkilerimizi gerçekleştirirken güvenilirlik, dürüstlük, hesap verebilirlik, tutarlılık, bilgilerin doğru kullanımı ve aynı zamanda paylaşımında kişisel verilerin ve ticari sır / mesleki sır niteliğindeki bilgilerin korunmasına önem vermekte ve gerekli önlemleri almaktayız. Federasyon üyelerimiz faaliyetlerimiz sırasında edindiği bilgileri, kişisel ve özel çıkarlar için veya üçüncü şahıslar, kurum ve kuruluşlar yararına, Federasyon’da üye olduğu süre içinde veya daha sonrasında paylaşmayacağının bilincindedir.

Eşitlik
SEDEFED olarak paydaşlarımıza karşı adil, eşit ve tarafsız davranmaktayız, insan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muameleler ile fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunmamaktayız. Her türlü kamu kurum ve kuruluşlarına, devlet görevlilerine ve siyasi partilere bir beklenti olmadan eşit mesafede bulunarak, din, dil, ırk, siyasi görüş ve cinsiyet ayırmaksızın amaca yönelik çalışacak derneklerin kabulüne dikkat etmekteyiz.


3.Etik İlkeler

Adil Rekabet
Federasyon bünyesinde aynı sektörlerden farklı dernekler olması sebebi ile doğabilecek sorunları engellemek amacıyla fırsat eşitliğinin, tarafsızlığın, adil rekabet ortamının korunmasına önem vermekteyiz. Sektörlerde yer alan firmalarla, üyelerimiz ve paydaşlarımızla Rekabet Kanunu’nu ihlal eden, rekabeti engelleyebilecek veya sınırlayabilecek anlaşmalarda, davranışlarda ve diyaloglarda bulunmayız. Haksız rekabete neden olabilecek her türlü uygulamadan uzak dururuz.

Yasalara Uyma
Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde insan hakları, yolsuzlukla mücadele, etik ve mesleki ilkelere uymaya özen göstererek ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun hareket etmekteyiz. İş Etiği İlkeleri kapsamına giren yasa ve mevzuatların İş Etiği İlkelerimize göre daha sıkı olması durumunda ilgili yasa ve mevzuatlar dikkate alınmalıdır.

Paydaş Yönetimi
Paydaşların karşı karşıya kaldıkları sorunları ele alarak çözüm bulunması, birlikte değer yaratılması, ihtiyaç ve beklentilerinin göz önünde bulundurulması ve aynı farkındalık seviyesinde olmalarını desteklemekteyiz. Ortak bir iş ve güç birliği içinde olarak lobi oluşturmanın İş Etiği İlkelerimiz ile paralel olması gerektiğinin bilincindeyiz.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma
Dernek üyeleri olarak çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Çıkar çatışmaları ve sonuçlarının itibar riski yaratabileceğinin ve paydaşlar nezdinde güven duygusunu sarsabileceğinin bilincindeyiz. Bu sebeple olası çıkar çatışmalarını tespit ederek etkin bir şekilde ele almanın öneminin farkındayız.
Devlet görevlilerine ve siyasi partilere bir beklenti içinde olmadan eşit mesafede durmakta ve üçüncü taraflarla çıkar çatışmasını önleyici eylemlere öncülük etmekteyiz.
Üçüncü taraflar ile olan süreçlerde süreç sahibinin akrabalık ve arkadaşlık ilişkisi olması durumunda çıkar çatışması yaratmamak adına süreci başka bir yetkiliye devretmesini zorunlu tutmaktayız.

Yolsuzlukla Mücadele
SEDEFED olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallarına uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekteyiz. Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde yolsuzluklara yol açabilecek bütün eylemleri engellemek amacıyla çalışmalar ve kontroller yapmaktayız.


4.İş Etiği İlkeleri Uygulama Esası

SEDEFED olarak değerlerimiz bölümünde belirtilen her bir madde ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ve İş Etiği İlkelerimize uygun aksiyonlar alacağımızı taahhüt ediyor ve üyelerimizden de aynı doğrultuda davranışlar sergilemelerini bekliyoruz. Federasyon değerlerimiz ile çakışan eylemlerde bulunan üyelerimizin Dernekler Tüzüğü’nde bulunan disipline aykırı eylemler doğrultusunda yaptırım ile karşı karşıya kalabileceğinin bilincinde olmasını bekliyoruz.


Etik Kodlar, SEDEFED ve Üye Derneklerinin yararına, TEİD – Etik ve İtibar Derneği aracılığı ile KPMG Türkiye tarafından hazırlanmıştır. SEDEFED Üyeleri, bu etik kodlarını kabul etmiştir.
Mayıs 2022