TÜZÜK

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)
Ana Tüzük – 2021

Birinci Bölüm

Kuruluş Hükümleri

Madde 1- Kuruluş

Yasalar ile bu Anatüzük hükümleri uyarınca “Sektörel Dernekler Federasyonu” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Aşağıda kısaca SEDEFED olarak anılmaktadır.

Madde 2- Merkez

SEDEFED’in merkezi İstanbul’dur.

Madde 3- Amaç ve Faaliyet Konuları

SEDEFED; ekonomi politikalarının oluşturulmasına katılım sağlamak, uluslararası entegrasyonu geliştirmek, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak üzere; Türkiye’de ortak amaç, ilke ve hedefleri benimseyen; sektörel ve ulusal yapıdaki, iş dünyası temsil ve uzmanlık kuruluşlarının güç birliği yaptıkları ortak bir çalışma zemini oluşturmaları amacıyla kurulmuştur.

Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere, Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak sektör ve uzmanlaşma potansiyelinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik bir hukuk devleti anlayışı içinde sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak; toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmektir.

Söz konusu örgütlenmenin geliştirilmesi, yönünde çalışmalar yapacak ve var olanlara katkı sağlayacak olan SEDEFED’in faaliyetlerini sürdürmek üzere belirlediği hizmet konuları aşağıdadır:

 1. Piyasa ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesi, ülke ekonomisinin istikrar içinde büyümesi için katkıda bulunur.
 2. İş dünyasında etik değerlerin geliştirilmesine, toplumsal sorumluluk bilinciyle faaliyette bulunulmasına yönelik çalışmalar yapar.
 3. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, iş dünyasının araştırma geliştirme faaliyetlerini artırması, teknoloji üreten ve ihraç eden bir konuma gelmesi yönünde gayret gösterir, destek verir.
 4. İş dünyasının küresel boyutta belirgin ve kalıcı bir yer edinmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.
 5. Şirketlerin ulusal ve küresel rekabet gücünü artırıcı çalışmalar yapar.
 6. Yatırımların ve üretimin önünü açacak politikaların oluşturulması ve uygulanması için gerekli girişimlerde bulunur, yol gösterici çalışmalar yapar.
 7. Toplumda kalite ve verimlilik anlayışının gelişmesi için çaba gösterir.
 8. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin, çağdaş ölçülere ve ekonomik gereksinmelerle uygun gerçekleştirilmesine destek olur.
 9. Gerekli sosyal altyapının geliştirilmesi yönündeki çalışmaları teşvik eder.
 10. Üniversiteler ve bilimsel araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapar.
 11. Toplumda girişimcilik ruhunun yaygınlaşması için çalışmalar yapar.
 12. Toplumsal uzlaşma bilincinin gelişmesi, işçi ve işveren kesimlerinin ulusal kalkınmaya odaklı işbirliği ve uyum içinde birlikte çalışmaları için gerekli girişimlerde bulunur.
 13. Uluslararası ilişkilere önem verir. Kurumsal, sektörel ve ulusal düzeyde deneyim alışverişi, işbirliği ve ortak girişim olanaklarını geliştirir.
 14. Uluslararası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilir, yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla ilişki kurabilir ve yurt içinde ve dışında kurulmuş dernek, konfederasyon veya sair üst kuruluşlara üye olarak katılabilir.
 15. İnsan kaynakları ve doğal kaynakların teknolojik yeniliklerle desteklenerek en etkin biçimde değerlendirilmesine ve verimlilik, kalite yükselişini sürekli kılacak ortamın yaratılması yoluyla rekabet gücünün artırılmasını hedef alan politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur.
 16. Görüş ve öneriler geliştirerek bunları gerekli mercii ve kamuoyuna iletebilir, amacı doğrultusunda düşünce ve hareket birliği oluşturur.
 17. Amaçlarını gerçekleştirmek için konfederasyon kurabilir; kurulmuş olan konfederasyona katılabilir.

Madde 4- Çalışma Biçimi ve Borçlanma Usulü

SEDEFED’in, amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulu, Genel Kurulun belirlediği miktarlarla sınırlı kalmak kaydı ile  kararı ile her türlü borç altına girebilir. Ayrıca;

 1. Üyeler alabilir.
 2. Amaç ve hizmet konuları ile ilgili olmak kaydı ile vakıflar, yardımlaşma sandıkları ve gelir arttırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler kurabilir.
 3. Gerekli gördüğünde taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar; taşınmaz mallar üzerine ipotek ve benzeri her türlü ayni hakları koydurabilir, her türlü inşaatı yaptırabilir; zilyetliğinde bulunan gayrimenkulleri işletebilir veya işletilmesi için devredebilir.
 4. Her türlü yardım ve bağış alır ve verir; koşullu veya koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 5. Amaç ve hizmet konularında her türlü bilimsel, sosyal, kültürel, teknik olaylar, gösteriler, toplantılar, gezi gibi faaliyetler düzenleyebilir; araştırma, inceleme, etütler vb… yapabilir; öneri ve dilekleri saptayabilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

Madde 5- Üyelik Koşulları

SEDEFED üyesi olan kuruluşların:

 1. SEDEFED’e üye diğer kuruluşlarla kuruluş amaçları aynı;
 2. Tüzel kişiliği kazanmış;
 3. SEDEFED gelirlerine temel oluşturan aidat ve katkı paylarını ödeme gücüne sahip;
 4. SEDEFED iç yönetmelik hükümlerine uymayı taahhüt etmiş;
 5. Türkiye’nin kalkınmasının özel sektöre dayalı olmasının önemini kavramış;
 6. Ülke kalkınmasının önündeki engellerin ancak köklü ve bilimsel reformlarla aşılabileceğini düşünen;
 7. Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık hedefine laik, demokratik ve insan haklarına saygılı bir hukuk devletine, piyasa ekonomisinin erdemine inanan, sosyal sorumluluklarının bilincinde;
 8. Ülkemizin hızlı kalkınmasının, ancak sektörlerin mevcut potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmekle mümkün olacağı inancıyla bu doğrultuda çaba gösteren;
 9. Faaliyet alanı olarak belirlediği sektöre veya iş dünyası uzmanlık alanına ilişkin çalışmalar yapmakta ve uluslararası/ulusal/yerel kalkınmada inisiyatif almış;
 10. Üye yapısı ile faaliyet alanı olarak belirlediği sektörün ve iş dünyası uzmanlık alanının sosyo-ekonomik gücünü temsil eden;  kuruluşlar olması şartı aranır.

Yukarıdaki koşullar esas olmak üzere kuruluşların;

a)         Kendi sektörlerini veya iş dünyası uzmanlık alanını Türkiye çapında temsil ediyor olmaları

b)         Kendi sektörü veya iş dünyası uzmanlık alanı içerisindeki toplam ekonomik büyüklüğün önemli bir yüzdesini ülke çapında sağlıyor olmaları

c)         Kendi sektörlerindeki veya iş dünyası uzmanlık alanındaki uluslararası kuruluşlara üye bulunmaları

d)         En az 5 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor bulunmaları

üyelik için tercih sebebi olacaktır.

Madde 6- Kurucu Üyeler

SEDEFED, aşağıda adları, yazılı olan kurucu üye dernekler tarafından kurulmuştur.

1-Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği- İSTANBUL / Ahmet Güngör Keşci-Sanayici

2-Türkiye Müteahhitler Birliği –ANKARA / Mehmet Erdal Eren-İnşaat Mühendisi

3-Türkiye İlaç Sanayi Derneği-İSTANBUL / Cengiz Celayir- Eczacı

4-Türkiye Turizm Yatımcıları Derneği-İSTANBUL / Ayşe Nedret Koruyan-Ekonomist       

5-Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği-İSTANBUL / Adnan Polat-Yönetici

6-Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği-     İSTANBUL / Selahattin Akaydın-Sanayici

7-Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği-İSTANBUL / Timur Erk-Kimya Mühendisi     

8-Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği-İSTANBUL/Müjdat Mandal

9-Uluslararası Nakliyeciler Derneği-İSTANBUL / Ömer Çetin Nuhoğlu-Sanayici

10-Demir-Çelik Üreticileri Derneği-ANKARA /Mehmet Veysel Yayan

Madde 7- Üyelik İşlemleri

SEDEFED’e üye olabilmek için;

a. Belirli bir sektöre ait kuruluşlar kendi genel kurullarında karar almak suretiyle

SEDEFED’e girmek için yazılı olarak müracaat edebilirler. SEDEFED’e üye kuruluşlar, üye sayılarına bakılmaksızın eşit haklara sahip olurlar ve Genel Kurulda 3 asil delege ile temsil edilirler. Yönetim Kurulu, kuruluşların üyelik için yaptıkları başvuruları en çok 30 gün içinde, üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu başvuran kuruluşun yönetim kuruluna yazılı olarak duyurmak zorundadır.

b. Üye kuruluşlar gerekli ödentileri ödemeyi taahhüt etmelidirler.

SEDEFED üyeliği için aşağıdaki işlemler yapılır:

 1. SEDEFED üyesi olmak isteyen adaylar, SEDEFED amaç ve hizmet konuları ile Ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu”nu doldurup SEDEFED Başkanlığına sunarlar,
  1. Yönetim Kurulu, başvuru tarihinden itibaren 30 iş günü içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.
  1. Adayın SEDEFED üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Üyelik ile ilgili ödeme yükümlülükleri yerine getirilmedikçe SEDEFED üyeliği kazanılamaz.
  1. SEDEFED Yönetim Kurulunun, adayın üyelik talebinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir merciye itiraz edilemez.
  1. Bu Tüzükte ve ilgili kanunlarda aksine hüküm olmayan hallerde, üyeler eşit haklara sahiptirler. Münhasıran sahip oldukları eşit haklar bakımından, SEDEFED üyesi kuruluşların, üye sayılarına ve SEDEFED Genel Kurulunda kendilerini temsil edecek delege sayılarına bakılmaz

c. Üyeliğe kabul için benimsenen ilke kriterlerini yerine getiren ve federasyonumuzun tam üyesi olma potansiyeline sahip olan dernekler; yönetim kurulu kararı ile gözlem amaçlı olarak faaliyetlere katılabilirler ve fahri üye olabilirler. Ancak asli üyelerin tüzükten doğan haklarını kullanamazlar ve yükümlülüklerini yerine getirmezler.

Madde 8- Üyelikten Ayrılma

SEDEFED üyeliğinin sona ermesi, üyelikten ayrılma veya üyelikten çıkarılma şeklinde olur. Her üye, istediği zaman SEDEFED’den ayrılabilir. Üyelerin, ayrılma isteği ve kararını Yönetim Kuruluna bir dilekçe ile bildirmesi gerekir. Ayrılan üye kuruluş ayrılış tarihine kadarki mali yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

Madde 9- Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma şartları mevzuatta belirtilenlerden başka, SEDEFED’e üye olma hakkını yitirme ve SEDEFED Anatüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmaktır.

Üyelikten çıkarılma şartlarından birinin gerçekleştiği saptanan üye kuruluşlar, SEDEFED Yönetim Kurulu tarafından verilecek bir kararla SEDEFED üyeliğinden çıkartılabilirler. Bu karar gerekçeli olarak üyeye yazı ile bildirilir. Üyenin, bir ay içinde bu karara itiraz hakkı saklıdır. İtiraz halinde durum, kararı veren kurulca yeniden incelenir. Kurul ilk kararında ısrar ederse bu durum üye kuruluşa yeniden yazılı olarak bildirilir.

Bir yıla ait ödentisini, o yılın bitiminden sonraki altı ay içinde ödemeyen üyeler, Yönetim Kurulu kararı ile SEDEFED üyeliğinden çıkartılırlar. Ancak çıkartılmadan önce, üyeye, yıllık ödentisini ödemesi için taahhütlü bir mektup gönderilmesi ve mektup postalandıktan sonra iki ay beklenilmesi gerekir.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere, on beş (15) gün içinde SEDEFED Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar, üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi, veya itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde SEDEFED Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Ayrılan veya çıkarılan üye, tüm ödenti borçlarını ödemediği takdirde, SEDEFED Yönetim Kurulu, yasal yollara başvurabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

Madde 10- Organlar

SEDEFED organları aşağıda gösterilmiştir,

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Yüksek Danışma Kurulu
 5. Genel Sekreterlik

Madde 11- Genel Kurul

11.1 Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Genel Kurul, SEDEFED en yetkili karar organı olup, görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1.   Yasalar ile SEDEFED ana tüzüğü hükümleri doğrultusunda, gerekli kararlar almak, iç yönetmelikleri onaylamak;
 2.   Çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçeleri, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp karara bağlamak;
 3.   Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile çalışma dönemi için zorunlu diğer yönetim organları asil ve yedek üyelerini seçmek;
 4.   Geçmiş çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini; Denetleme Kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini ibra etmek;
 5.   SEDEFED Ana Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerilerini görüşüp karara bağlamak;
 6.   İtiraz halinde SEDEFED üyeliğinden çıkarmalar hakkında nihai kararı vermek;
 7.   SEDEFED’e taşınmaz mal satın alınması veya satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek;
 8.   SEDEFED anonim ortaklıklara iştiraki, iktisadi işletmeler vakıflar ve benzeri kuruluşlar kurmasına karar vermek;
 9.   SEDEFED’in yurt dışındaki kuruluşlara katılması için Yönetim Kurulunun yaptığı öneriler hakkında karar almak;
 10.   SEDEFED’in dağıtılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek;
 11.   Konfederasyona katılma durumunda katılım kararını vermek ve Konfederasyonda SEDEFED ‘i temsil edecek kişileri seçmek;
 12.   SEDEFED organlarını denetlemek, haklı neden oluşması durumunda görevden almak;
 13. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf yardımlaşma sandığı ve benzeri kuruluşların kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek
 14.   Yönetim Kuruluna, SEDEFED adına dava açma yetkisi vermektir.
11.2 Üç Yıllık Olağan Toplantı

Genel Kurul, üyelerinin gösterecekleri delegeler ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşmaktadır, SEDEFED Genel Kurulu, üç yılda bir Şubat ayında toplanır ve delegelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile, SEDEFED merkezinin bulunduğu yerde çalışmalarına başlar.

11.3 Genel Kurulun Oluşması

Her üye Genel Kurulda 3 (üç) asil delege ile temsil edilir. Genel Kurula mazereti sebebiyle katılamayan delegenin yerine üye kuruluşun seçmiş olduğu yedek delege katılabilir.

11.4 Genel Kurul Çağrı ve Toplantı Yöntemi

SEDEFED Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntem izlenir:

 1. SEDEFED Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye kuruluşlar ve delegeler çizelgesini saptar. Borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyenin delegeleri Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.
 2. Genel Kurula katılacak kuruluşlara Genel kurulun yapılacağı tarih ve yeri, en az onbeş (15 gün önce yazılı ya da elektronik posta ile  bildirilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre 7 günden az; altmış günden fazla olamaz.
 3. İkinci toplantı, yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üye delegeleri ile açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan delege sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
 4. Genel Kurula katılacak üye delegeleri, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Çizelgesi”ndeki adları karşısına imza atıp Genel Kurul Toplantısına girerler. İmzalanan çizelgeye göre, Genel Kurula katılan delegelerin sayısı ile toplantı ve karar yeter sayıları bir tutanakla saptanır.
 5. Gerekli çoğunluk sağlanmışsa, Genel Kurul toplantısı SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana, hazır bulunan delegeler arasından, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir katip seçilir.
 6. Genel Kurulda sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 7. Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup, oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılamaz. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan delegelerin salt çoğunluğuyla alınır.
11.5 Olağanüstü Genel Kurul

Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulu Genel Kurulu, en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

 1. SEDEFED üye sayısının beşte biri (1/5) yazılı ve imzalı olarak Genel Kurul toplantısı

yapılmasını talep ederlerse;

 1. Yönetim Kurulu üçte iki oy çoğunluğu ile karar alırsa;
 2. Denetleme Kurulu, SEDEFED hesap işlemleri veya bütçe konusunda oybirliği ile karar alırsa;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı mevzuata ve Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır. Ancak Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz.

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile SEDEFED üyelerinin tamamının kanunda ve Tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.


Madde 12- Yönetim Kurulu

12.1 Yönetim Kurulu Oluşumu

SEDEFED yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu, üç (3) yıllık süre için seçilir ve on yedi (17) asil ve on yedi (17) yedek üyeden oluşur.
 2. Yedek üyeler Genel Kurulda aldıkları oy miktarına göre boşalan asil üyelerin yerlerini sırasıyla alırlar.
12.2 Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim Kurulu seçimi izleyen altı iş günü içinde düzenlenecek ilk toplantıda bir SEDEFED Başkanı, dört başkan yardımcısı, bir sayman ve bir genel sekreter seçer. Başkanlık süresi üç (3) yıldır. Aynı şahıs, en çok iki dönem başkan seçilebilir.
 2. Yönetim Kurulu en az iki ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
 3. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.
12.3 Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak, Genel Kurul kararı gerektirmeyen konularda, yasalar ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda karar almak ve uygulamak;
 2. SEDEFED’i temsil etmek;
 3. Yeni çalışma dönemi çalışma programı ile yıllık bütçe, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve Genel Kurulca onaylandıktan sonra uygulamak;
 4. Geçmiş çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlamak;
 5. Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu ana tüzük hükümleri ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyelerin üyeliklerine son vermek;
 6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak; üyelere duyurmak;
 7. SEDEFED ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak;
 8. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini seçim için Genel Kurula önermek;
 9. Yüksek Danışma Kurulunun önerileri ile dilekleri hakkında karar vermek;
 10. Yukarıda sayılanlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa ve ana tüzük hükümleri uyarınca Genel Kurul yetkisine girmeyen konularda, gerekli tüm kararları almak; uygulamada bulunmak;
 11. Üyelerinin görüşlerini de alarak, Konfederasyon Genel Kurulunda SEDEFED’i temsil edecek kişileri belirleyip Genel Kurula önermek,
 12. SEDEFED’e üyelik başvurusunda bulunan kuruluşlar ile ilgili karar vermektir.

Madde 13- Denetleme Kurulu ve İç Denetim Şekilleri

13.1 Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Denetleme Kurulunun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç (3) yıl için seçilir ve üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
 2. Denetleme Kurulu, seçimi izleyen altı (6) işgünü içinde yapacağı ilk toplantıda bir başkan ve bir katip üye seçer.
 3. Denetleme Kurulu en az altı (6) ayda bir kez toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme Kurulunca yapılan denetim sonuçları raporla Yönetim Kuruluna sunulur.
 4. Denetleme Kurulu, SEDEFED bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, dilek ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgelerinin görüşüleceği Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunarak dilek ve önerilerini belirtmek; Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla Genel Kurula sunmakla görevli ve yetkilidir.

13.2 SEDEFED’de iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Madde 14- Yüksek Danışma Kurulu

14.1 Amacı

Yüksek Danışma Kurulu’nun amacı, Türk ekonomisi ve çalışma hayatına ilişkin konularda sanayici ve işadamları camiasının politikalarını geliştirmek, görüş ve önerileri tespit ederek SEDEFED çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

Yüksek Danışma Kurulu, SEDEFED amaçları ve faaliyet alanlarıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek,  SEDEFED gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla oluşturulur. Kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

14.2 Oluşumu, Toplantı ve Karar Nisabı  

SEDEFED geçmiş dönem Yönetim Kurulu Başkanları ‘Onursal Başkan’ olarak taltif edilirler.

Yüksek Danışma Kurulu,

a) SEDEFED Onursal Başkanları

b) Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı, ve

c) SEDEFED üyesi derneklerin başkanları

tarafından oluşur.

Yüksek Danışma Kurulu her yıl en az iki (2) kez toplanır ve ilk toplantısında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Toplantı yeter sayısı en az dört (4) kişiden oluşur. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların çoğunluğudur.

Yüksek Danışma Kurulu, Başkanı veya SEDEFED Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir.

14.3 Yüksek Danışma Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yüksek Danışma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. SEDEFED’in amaç ve hizmet konuları doğrultusunda yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, uygulamalara yönelik öneri ve dileklerde bulunmak;
 2. Üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak dayanışmayı öngören öneri ve dileklerde bulunmak,
 3. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında görüşlerini bildirmek,

Madde 15- Ortak Hükümler

Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya veya özürlü olsa dahi bir çalışma dönemi içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye bir hafta içinde asil üyeliğe çağrılır.

Madde 16- Genel Sekreterlik

SEDEFED faaliyetleri, ilgili kanunlar ile Ana Tüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde ve yetkili organların kararları uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Sekreterlik kadrosunun oluşturulması, çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelik hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

Madde 17- Çalışma Grupları veya Yönetim ve Hizmet Komiteleri

SEDEFED, amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak üzere, geçici veya sürekli olarak Çalışma Grupları veya Yönetim ve Hizmet Komiteleri kurabilir.

Çalışma Grupları veya Yönetim ve Hizmet komiteleri, Yönetim, Denetleme ve Yüksek Danışma Kurullarının karar almalarına veya yürütme birimine yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmak ve gereğinde uygulamalarını da yapmakla görevli ve yetkilidir.

Madde 18- Yürütme Birimi Görevlileri

SEDEFED bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde yürütme birimi görevlileri atanabilir. Yürütme birimi görevlilerinin görevleri, görev ve yetkileri ile hak ve sorumlulukları “Personel Özlük Hakları” Yönetmeliğinde gösterilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

Madde 19- Çalışma Dönemi ve Bütçe

SEDEFED ‘in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

SEDEFED’in bütçesi, amaçları doğrultusunda etkin olarak çalışmasına ve konfederasyona gerekli katkıyı yapmasına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu itibarla SEDEFED yapılacak ödenti miktarları günün koşullarına ve ihtiyaca göre Yönetim Kurulu önerileri doğrultusunda ve üçte iki (2/3) çoğunlukla Genel Kurul tarafından değiştirilebilir.

Madde 20- Taşınmaz Mal Edinme ve Federasyonun Gelirleri

SEDEFED satın alınan veya bağış ve vasiyet yolu ile SEDEFED’e intikal eden taşınmaz malların SEDEFED adına tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği Ek-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak sureti ile mülki idare amirliğine bildirmesi zorunludur.

SEDEFED üyeleri, giriş ödentisi ve yıllık ödentisi miktarı ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından belirlenir.

20.1     Ödentiler

a) Giriş Ödentisi: Giriş ödentisi ve ödeme şekli Genel Kurul tarafından belirlenir.


b) Yıllık Ödenti: Yıllık ödenti Genel Kurul tarafından belirlenen ve her üye kuruluşun, üyeliğinin devamı süresince her yıl ödeyeceği ödentidir. Yıllık ödenti miktarını arttırmaya, eksiltmeye veya ödeme dönemini değiştirmeye Genel Kurul yetkilidir.

SEDEFED’den ayrılan üyelerden, o yıl için tahakkuk eden yıllık ödenti borcu, ayrıldığı tarih gözetmeksizin tam olarak tahsil edilir.

Üyelik için başvuran kuruluşlardan alınacak olan yıllık ödenti, üye olarak kabul edilme tarihi gözetmeksizin tam olarak tahsil edilir.

20.2     Diğer Gelirler

SEDEFED faaliyetleri sonuncunda SEDEFED malvarlığından, taşınır-taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri, koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar, ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler ve sair gelirlerden oluşur.

Katkı payları, SEDEFED amaçları doğrultusunda görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmek, üst kuruluşlara olan yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla ihtiyaç duyacağı ek gelirlerdir. Katkı paylarının tutarları ve ödeme şekli SEDEFED iç yönetmeliği ile düzenlenir.

SEDEFED, İçişleri Bakanlığı’na önceden bildirimde bulunarak, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alır.

Madde 21- Defter ve Kayıtlar

SEDEFED İlgili mevzuata uygun olarak tutulacak defterlerin, notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

Madde 22- Gelir ve Giderlerde Usul

SEDEFED gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır. Federasyon gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi, Yönetim Kurulu kararı ile Basımevlerine bastırır. Basımevleri bastığı makbuzlarla ilgili bilgileri 15 gün içinde mülki amirliğe bildirir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanların açık kimliği ve imzası bulunur.

SEDEFED Yönetim Kurulu’nun yazılı izni olmaksızın; SEDEFED adına gazete, dergi ve sair baskılı eserler verilerek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplanamaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 23- Delegelerin Hakları ve Yükümlülükleri

Hiçbir delege, SEDEFED’e delege olmaya ve delege kalmaya zorlanamaz ve her delege istifa etme hakkına sahiptir. Her delegenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır SEDEFED delegeleri eşit haklara sahiptir, SEDEFED tüzüğünde, delegeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre, sınıf farkı gözeten hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı delegeler veya üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

Delegeler ve üye kuruluşlar, SEDEFED düzenine uymak ve SEDEFED’e sadakat göstermekle yükümlüdürler. SEDEFED amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici davranışlardan veya kararlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

SEDEFED Yönetim Kurulu tarafından, üye kuruluşun delegelerinden herhangi birinin fiillerinin, kanuna, SEDEFED tüzüğüne ve amaçlarına aykırı olduğunun belirlenmesi halinde, durum üye derneğin Yönetim Kuruluna bildirilerek, anılan delegenin 60 gün içerisinde değiştirilmesi talep edilir.

Madde 24- Bildirim Yükümlülüğü

24.1 Beyanname Bildirimi

SEDEFED yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdür. Varsa temsilciliklerin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

Mülki amirliğe yapılacak diğer bildirimler;

24.2 Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel Kurul sonuç bildirimine;

 • Divan Başkanı, Başkan Yardımcıları ve Yazman tarafından imzalanmış Genel Kurul Toplantı Tutanağı örneği,
 • Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile SEDEFED tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

24.3 Taşınmazların Bildirilmesi

SEDEFED edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

24.4 Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

SEDEFED tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

24.5 Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

SEDEFED, görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

24.6 Değişikliklerin Bildirilmesi

SEDEFED’in yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

SEDEFED tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 25- Ana Tüzük Değişikliği

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi, Genel Kurula aittir. Genel Kurul tüzük değişikliği için katılma hakkı bulunan delegelerin en az 2/3’ünün katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Madde 26- Federasyonun Feshi ve Tasfiye İşlemleri

SEDEFED Genel Kurulu, her zaman SEDEFED’in feshine karar verebilir. Genel Kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3’ünün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda delegelerin sayısı ne olursa olsun, Federasyonun feshi konusu görüşülebilir. Ancak, feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. 

Federasyonun feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Üst üste iki olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde, SEDEFED kendiliğinden dağılmış sayılır.

SEDEFED’in feshi halinde, tasfiye işlemleri, Genel Kurul tarafından seçilen üç (3) kişilik Tasfiye Kurulu tarafından yapılır. SEDEFED’in mal varlığı, işsizlikle mücadelede ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere, üyeliği kesintisiz en az beş (5) yıl sürmüş ve tasfiye işlemleri başladığında sürmekte olan, SEDEFED’e borcu bulunmayan üye kuruluşlar arasında eşit olarak bölünerek üye kuruluşların kayıtlı oldukları mülki amirliklere devredilir.

Madde 27- Hüküm Eksikliği

Bu ana tüzüğün uygulanması sırasında ortaya çıkacak hüküm eksikliklerinde, Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 28- Yürürlük

Geçici Maddeler
MADDE 1

Kurucu üyeler, SEDEFED’in tüzel kişilik kazanmasının ardından, en geç bir ay içinde ilk Genel Kurula kadar sadece giriş aidatını ödemekle yükümlüdürler.

Madde 2

Geçici (kurucu) Yönetim Kurulu Üyelerinin isimleri, ikametgahları ve SEDEFED’deki görevleri şöyledir;

Sıra Adı SoyadıTabiiyetiİkametgahıGörevi
  1Ahmet Güngör KeşciTCÇobanyıldızı Sk. 302B Kemerburgaz/İST.Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği temsilcisi
2Mehmet Erdal ErenTCSaniye Sk. №:6 GOP/ANKARATürkiye Müteahhitler Birliği Derneği temsilcisi
3Cengiz CelayirTCAgah Efendi Sk. 4/A1 Kadıköy/İSTTürkiye İlaç Sanayi Derneği temsilcisi
  4Ayşe Nedret KoruyanTC  F.N.Çamlıbel Sk.B17 4. Levent/İSTTürkiye Turizm Yatımcıları Derneği temsilcisi
  5Adnan PolatTCKandilli Cd. 29 Kandilli/İSTSeramik Kaplama Malzemeleri Üreticileri Derneği temsilcisi
6Selahattin AkaydınTCB-35 Blok 30 Ataköy/İSTTürkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği temsilcisi
7Timur ErkTCEkin Sk. 9/12 Yeşilyurt/İSTTürkiye Kimya Sanayicileri Derneği temsilcisi
  8Müjdat MandalTC  Eski Bağdat Cd. Şale Sk. 9/5 Küçükyalı/İSTUluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği temsilcisi
  9Ömer Çetin NuhoğluTC  Kemercountry Arda Aygen Sk. 1 Kemerburgaz/İSTUluslararası Nakliyeciler Derneği temsilcisi
10Mehmet Veysel YayanTCŞiringölköy Sitesi Haymana 4.Km Gölbaşı/ANKARADemir-Çelik Üreticileri Derneği temsilcisi